Η  DOTSOFT  Α.Ε.  διαθέτει ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (ΣΔ) το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της. 

Το ΣΔ αποτελείται από τέσσερα επιμέρους συστήματα:

1. Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) κατά ISO 9001:2015
2. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015
3. Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2013
4. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιρειών Επικοινωνίας ISO ΕΛΟΤ 1435:2009


Το ΣΔΠ έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να υλοποιείται η Πολιτική της εταιρείας και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, καθώς και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 


Η Διοίκηση της DOTSOFT δεσμεύεται:

  • να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους
  • να τηρεί απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας
  • να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001:2008 (Διαχείριση Ποιότητας) , ISO 14001:2004 (Περιβαλλοντική Διαχείριση), ISO 27001:2013 (Ασφάλεια Πληροφοριών) και κατά ISO ΕΛΟΤ 1435:2009 (Διαχείριση Επάρκειας Επικοινωνίας)
  • να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες
  • να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών
  • να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της
  • να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του
  • να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να προλαμβάνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος
  • να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας

Η διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων λύσεων έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

1. Πλήρης ικανοποίηση του πελάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η διαχρονική του συνεργασία με την εταιρεία.
2. Συνέπεια όλων των στελεχών τόσο στους πελάτες όσο και στους προμηθευτές-συνεργάτες.
3. Αναζήτηση καινοτόμων λύσεων στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.
4. Σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.
5. Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.

6. Διατήρηση μόνιμης επαφής με τον πελάτη πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας.