Η  DOTSOFT  Α.Ε.  διαθέτει ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (ΣΔ) το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της. 

Το ΣΔ αποτελείται από τέσσερα επιμέρους συστήματα:

1. Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) κατά ISO 9001:2015
2. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015
3. Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2013
4. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιρειών Επικοινωνίας ISO ΕΛΟΤ 1435:2009


Το ΣΔΠ έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να υλοποιείται η Πολιτική της εταιρείας και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, καθώς και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 


Η Διοίκηση της DOTSOFT δεσμεύεται:

  • να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους
  • να τηρεί απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας
  • να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001:2008 (Διαχείριση Ποιότητας) , ISO 14001:2004 (Περιβαλλοντική Διαχείριση), ISO 27001:2013 (Ασφάλεια Πληροφοριών) και κατά ISO ΕΛΟΤ 1435:2009 (Διαχείριση Επάρκειας Επικοινωνίας)
  • να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες
  • να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών
  • να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της
  • να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του
  • να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να προλαμβάνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος
  • να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας

Η διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων λύσεων έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

1. Πλήρης ικανοποίηση του πελάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η διαχρονική του συνεργασία με την εταιρεία.
2. Συνέπεια όλων των στελεχών τόσο στους πελάτες όσο και στους προμηθευτές-συνεργάτες.
3. Αναζήτηση καινοτόμων λύσεων στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.
4. Σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.
5. Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.

6. Διατήρηση μόνιμης επαφής με τον πελάτη πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Πολιτική Οδικής Ασφάλειας

Πολιτική καταπολέμησης της δωροδοκίας

Πολιτική Ενεργειακής διαχείρησης

Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Πολιτική Συστημάτων Διαχείρησης & Διαχειριστικής Επάρκειας