Επιστροφή

 

Parameters

Parameter Value Description Parameter Type Data Type
 
 
  body

 

{

                "method": "display.add",

                "params": {

                                "container": {

                                                "id": 1,

                                                "start": 0,

                                                "expire": 1864130134,

                                                "pages": [{

                                                                                "duration": 5,

                                                                                "order": 1,

                                                                                "elements": [{

                                                                                                                "type": 0,

                                                                                                                "x": 0,

                                                                                                                "y": 0,

                                                                                                                "width": 165,

                                                                                                                "height": 7,

                                                                                                                "textAlign": 0,

                                                                                                                "font": 0,

                                                                                                                "effect": 4,

                                                                                                                "message": "Διαθέσιμες Θέσεις:"

                                                                                                }, {

                                                                                                                "type": 0,

                                                                                                                "x": 167,

                                                                                                                "y": 0,

                                                                                                                "width": 25,

                                                                                                                "height": 7,

                                                                                                                "textAlign": 0,

                                                                                                                "font": 0,

                                                                                                                "effect": 0,

                                                                                                                "message": "143"

                                                                                                }

                                                                                ]

                                                                }

                                                ]

                                }

                }

}

Bearer token

header string
 

Response Messages

HTTP Status Code Reason Response Model Headers
200

Ok

 
204

No Content

 
400

Bad Request

 
401

Unauthorized

 
403

Forbidden

 
405

Method Not Allowed

 
500

Internal Server Error