Επιστροφή

 

API calls & Responses

       

 

 • paths
   
  {
  • /{lang}/categories
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Categories"
     ],
    • summary"All the root categories",
    • description" Categories with negative ids are fixed
    • and are common for all areas/api-keys.
    • The fixed categories are as described below:
    • -1: Σημεία ενδιαφέροντος
    • -2: Χρήσιμα Τηλέφωνα
    • -3: Φαρμακεία
    • -4: Παρκινγκ ΑΜΕΑ
    • -5: Νοσοκομεία ",
    • operationId"root-category-list",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The list of category objects * <b>Test</b>",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id-1,
          • imagenull,
          • iconnull,
          • icon_class"fa fa-map-marker",
          • name"Σημεία Ενδιαφέροντος",
          • description""
          },
         •  
          {
          • id-2,
          • imagenull,
          • iconnull,
          • icon_class"fa fa-phone",
          • name"Χρήσιμα Τηλέφωνα",
          • description""
          },
         •  
          {
          • id-3,
          • imagenull,
          • iconnull,
          • icon_class"fa fa-plus-square",
          • name"Φαρμακεία",
          • description""
          },
         •  
          {
          • id-5,
          • imagenull,
          • iconnull,
          • icon_class"fa fa-hospital-o",
          • name"Νοσοκομεία",
          • description""
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/categories/{categoryId}/subcategories
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Categories"
     ],
    • summary"All the subcategories of the given category",
    • operationId"subcategory-list",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/categoryId"
      },
     •  
      {
      • name"include",
      • in"query",
      • description"comma separated list of extra
      • resources to include Available values:<ul>
      • <li><b>subcategories</b>: The subcategories
      • of each subcategory</li> </ul>",
      • requiredfalse,
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • default"subcategories",
       • enum
         
        [
        • "subcategories"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The list of subcategory objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id-1,
          • imagenull,
          • iconnull,
          • icon_class"fa fa-map-marker",
          • name"Σημεία Ενδιαφέροντος",
          • description""
          },
         •  
          {
          • id-2,
          • imagenull,
          • iconnull,
          • icon_class"fa fa-phone",
          • name"Χρήσιμα Τηλέφωνα",
          • description""
          },
         •  
          {
          • id-3,
          • imagenull,
          • iconnull,
          • icon_class"fa fa-plus-square",
          • name"Φαρμακεία",
          • description""
          },
         •  
          {
          • id-5,
          • imagenull,
          • iconnull,
          • icon_class"fa fa-hospital-o",
          • name"Νοσοκομεία",
          • description""
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/pages/{pageSlug}
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Pages"
     ],
    • summary"The page with the given slug",
    • description"The fixed slugs are: <ul> <li>
    • <b>contact</b>: Contact page</li> </ul>",
    • operationId"page-by-slug",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/pageSlug"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The page object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id12,
          • name"Contact Page",
          • description"<h1>Contact Page</h1>"
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/categories/{categoryId}/pois
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Pois"
     ],
    • summary"All the pois (including pois of subcategories)
    • of the given category",
    • operationId"poi-list",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/categoryId"
      },
     •  
      {
      • name"include",
      • in"query",
      • description"comma separated list of extra
      • resources to include Available values:<ul> <li><b>categories</b>:
      • The categories the poi belongs to</li> <li><b>categories.parent_category</b>:
      • The parent_category of the category,</li> </ul>",
      • requiredfalse,
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • default"categories",
       • enum
         
        [
        • "categories",
        • "categories.parent_category"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The list of poi objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id522,
          • category_id
            
           [
           • -3
           ],
          • imagenull,
          • name"Σ.Φ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & Ο. Ο.Ε.",
          • address"ΛΕΥΘΕΡΑΙΟΥ 8 & ΣΜΠΩΚΟΥ:ΔΙΠΛΑ
          • ΑΠΟ ΑLPHA BANK ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ - ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ",
          • description"",
          • contact_details
            
           {
           • phone"2811103195",
           • faxnull,
           • sitenull,
           • emailnull
           },
          • coordinates
            
           {
           • lat"35.327063",
           • lng"25.128417"
           },
          • dates
            
           {
           • duty_dates
             
            [
            •  
             {
             • slot"08:30 - 23:00",
             • dates
               
              [
              • "2018-12-31"
              ]
             },
            •  
             {
             • slot"08:30 - 21:00",
             • dates
               
              [
              • "2018-12-31",
              • "2019-01-01"
              ]
             },
            •  
             {
             • slot"08:30 - 14:00 & 17:30 - 00:00",
             • dates
               
              [
              • "2018-12-31"
              ]
             }
            ],
           • overnight_duty_dates
             
            [
            •  
             {
             • slot"08:30 - 22:00",
             • dates: [ ]
             }
            ]
           },
          • extended_duty_days
            
           [
           • "mon",
           • "wed",
           • "sat"
           ]
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/pois/{poiId}
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Pois"
     ],
    • summary"Return the poi with the given id",
    • operationId"poi-item",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/poiId"
      },
     •  
      {
      • name"include",
      • in"query",
      • description"comma separated list of extra resources to include
      • Available values:<ul> <li><b>categories</b>:
      • The categories the poi belongs to</li>
      • <li><b>categories.parent_category</b>:
      • The parent_category of the category,</li> </ul>",
      • requiredfalse,
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • default"categories",
       • enum
         
        [
        • "categories",
        • "categories.parent_category"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The list of poi objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id522,
         • category_id
           
          [
          • -3
          ],
         • imagenull,
         • name"Σ.Φ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & Ο. Ο.Ε.",
         • address"ΛΕΥΘΕΡΑΙΟΥ 8 & ΣΜΠΩΚΟΥ:ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΑLPHA
         • BANK ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ - ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ",
         • description"",
         • contact_details
           
          {
          • phone"2811103195",
          • faxnull,
          • sitenull,
          • emailnull
          },
         • coordinates
           
          {
          • lat"35.327063",
          • lng"25.128417"
          },
         • dates
           
          {
          • duty_dates
            
           [
           •  
            {
            • slot"08:30 - 23:00",
            • dates
              
             [
             • "2018-12-31"
             ]
            },
           •  
            {
            • slot"08:30 - 21:00",
            • dates
              
             [
             • "2018-12-31",
             • "2019-01-01"
             ]
            },
           •  
            {
            • slot"08:30 - 14:00 & 17:30 - 00:00",
            • dates
              
             [
             • "2018-12-31"
             ]
            }
           ],
          • overnight_duty_dates
            
           [
           •  
            {
            • slot"08:30 - 22:00",
            • dates: [ ]
            }
           ]
          },
         • extended_duty_days
           
          [
          • "mon",
          • "wed",
          • "sat"
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/passwordForgot
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Users"
     ],
    • summary"Reset Password",
    • operationId"reset-password",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"email",
      • in"formData",
      • description"Email address",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"successfull operation",
      • examples
        
       {
       • data
         
        {
        • message"Check your email, to follow
        • the link that will allow you to
        • reset your password! Please check the SPAM folder,
        • if you can't find it inside your inbox!"
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"invalid parameter values",
      • examples
        
       {
       • error
         
        {
        • email
          
         [
         • "The email has already been taken."
         ]
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/login
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Users"
     ],
    • summary"Login",
    • operationId"login",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"email",
      • in"query",
      • description"email address",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"password",
      • in"query",
      • description"",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"successful operation",
      • schema
        
       {
       • properties
         
        {
        • token
          
         {
         • type"string"
         },
        • user
          
         {
         • type"object"
         }
        }
       },
      • examples
        
       {
       • data
         
        {
        • token"token_value",
        • user
          
         {
         • id"6es8PKsRbf6fifXW65uoVwd4yqxhpjeJzwNzwWk2",
         • username"[email protected]",
         • name"Dotsoft Test User"
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"invalid parameter values",
      • examples
        
       {
       • error
         
        {
        • email
          
         [
         • "The email field is required."
         ],
        • password
          
         [
         • "The password field is required."
         ]
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/eform/categories
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Eforms"
     ],
    • summary"Return the whole nested tree of eform categories",
    • operationId"eforms-catalog-category",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"A nested array of category objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id4,
          • name"CATEGORY A",
          • updated_at"2019-05-17 11:58:34",
          • children
            
           {
           • data: [ ]
           }
          },
         •  
          {
          • id8,
          • name"Κατηγορία Β",
          • updated_at"2019-05-30 10:31:21",
          • children
            
           {
           • data: [ ]
           }
          },
         •  
          {
          • id9,
          • name"Κατηγορία Γ",
          • updated_at"2019-05-30 10:31:33",
          • children
            
           {
           • data: [ ]
           }
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/eform/statuses
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Eforms"
     ],
    • summary"Return a list of possible statuses for an eform,
    • with entries in the form status_id: status_label.",
    • operationId"eforms-catalog-status",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An object with status codes (status_id)
      • as keys and labels (status) as objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        [
        • "Αδημοσίευτη",
        • "Δημοσιευμένη",
        • "Αποσυρμένη"
        ]
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"Unauthorized"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/categories/certificates
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Certificates"
     ],
    • summary"Return a list of certificate categories",
    • operationId"certificate-category-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of category objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id1,
          • name"Δημοτολόγια"
          },
         •  
          {
          • id2,
          • name"Ληξιαρχεία"
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/categories/problems
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Problem Reports"
     ],
    • summary"Return a list of problem report categories",
    • operationId"certificate-problem-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"employee_only",
      • in"query",
      • description"Boolean value denoting whether you want
      • categories visible by employees only or not",
      • requiredfalse,
      • type"boolean"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of category objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id3,
          • name"Απορρίματα",
          • login_requiredtrue
          },
         •  
          {
          • id4,
          • name"Παιδικές Χαρές",
          • login_requiredtrue
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/certificates/{category_id}
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Certificates"
     ],
    • summary"Return a list of certificates",
    • operationId"certificate-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"category_id",
      • in"path",
      • description"The id of the category that we want certificates of",
      • requiredtrue,
      • type"integer"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of certificate objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id1,
          • name"Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως",
          • description"",
          • fields
            
           [
           •  
            {
            • infonull,
            • type"test",
            • group"",
            • label"Αριθμός Ταυτότητας",
            • requiredtrue
            }
           ]
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/{certificate_id}/certificates
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Certificates"
     ],
    • summary"Allow a cityzen to submit a request for a certificate",
    • operationId"certificate-request-submit",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"certificate_id",
      • in"query",
      • description"The id of the certificate that the request is for",
      • requiredtrue,
      • type"integer"
      },
     •  
      {
      • name"input",
      • in"path",
      • description"The json array of the fields as returned
      • by the according certificate endpoint. Each object in
      • the array should have an extra key named 'value' with
      • the according field value",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The request object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • input
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with
      • the validation error and value is an array of validation
      • error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/certificate_requests
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Certificates"
     ],
    • summary"Return a list of certificate requests submitted by this registered user",
    • operationId"certificate-request-user-list",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"include",
      • in"query",
      • description"comma separated list of extra resources to include",
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • default"certificate",
       • enum
         
        [
        • "owner_comments",
        • "certificate"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • name"status_filter",
      • in"query",
      • description"comma separated list of status filters
      • (or condition applied for multiple values)",
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • enum
         
        [
        • "status_submitted",
        • "status_assigned",
        • "status_working_on",
        • "status_completed",
        • "status_archived"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of certificate request objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id"2018-1",
          • certificate_id2,
          • input
            
           [
           •  
            {
            • id"8yad209gf3h",
            • value"ΑΒ1234"
            }
           ],
          • status"Προς διεκπεραίωση",
          • created_at"2018-02-01 14:04:51",
          • owner_comments
            
           {
           • data: [ ]
           },
          • certificate
            
           {
           • data
             
            {
            • id2,
            • name"Ληξιαρχική Πράξη Γάμου",
            • description"",
            • fields
              
             [
             •  
              {
              • id"8yad209gf3h",
              • infonull,
              • type"text",
              • groupnull,
              • label"Αριθμός Ταυτότητας",
              • requiredtrue
              }
             ]
            }
           }
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid user"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/certificate_requests/{$id}
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Certificates"
     ],
    • summary"Return the certificate request with the given id
    • submitted by this user",
    • operationId"certificate-request-user-show",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"id",
      • in"path",
      • description"the id of the request",
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"include",
      • in"query",
      • description"comma separated list of extra
      • resources to include",
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • default"certificate",
       • enum
         
        [
        • "owner_comments",
        • "certificate"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The certificate request object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2018-1",
         • certificate_id2,
         • input
           
          [
          •  
           {
           • id"8yad209gf3h",
           • value"ΑΒ1234"
           }
          ],
         • status"Προς διεκπεραίωση",
         • created_at"2018-02-01 14:04:51",
         • owner_comments
           
          {
          • data: [ ]
          },
         • certificate
           
          {
          • data
            
           {
           • id2,
           • name"Ληξιαρχική Πράξη Γάμου",
           • description"",
           • fields
             
            [
            •  
             {
             • id"8yad209gf3h",
             • infonull,
             • type"text",
             • groupnull,
             • label"Αριθμός Ταυτότητας",
             • requiredtrue
             }
            ]
           }
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid user"
      },
     • 404
       
      {
      • description"invalid id"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/user
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Users"
     ],
    • summary"Get the user info",
    • operationId"profile",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"successful operation",
      • schema
        
       {
       • properties
         
        {
        • token
          
         {
         • type"string"
         },
        • user
          
         {
         • type"object"
         }
        }
       },
      • examples
        
       {
       • data
         
        {
        • message"Check you email address,
        • in order to complete your registration!"
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"invalid parameter values",
      • examples
        
       {
       • error
         
        {
        • email
          
         [
         • "The email has already been taken."
         ]
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    },
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Users"
     ],
    • summary"Update the user info",
    • operationId"profile-update",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"successful operation",
      • schema
        
       {
       • properties
         
        {
        • token
          
         {
         • type"string"
         },
        • user
          
         {
         • type"object"
         }
        }
       },
      • examples
        
       {
       • data
         
        {
        • message"Check you email address,
        • in order to complete your registration!"
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"invalid parameter values",
      • examples
        
       {
       • error
         
        {
        • email
          
         [
         • "The email has already been taken."
         ]
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/crews/login
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Crew Members"
     ],
    • summary"Login",
    • operationId"crew login",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"email",
      • in"formData",
      • description"email address",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"password",
      • in"formData",
      • description"",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"successful operation",
      • schema
        
       {
       • properties
         
        {
        • token
          
         {
         • type"string"
         },
        • user
          
         {
         • type"object"
         }
        }
       },
      • examples
        
       {
       • data
         
        {
        • token"token_value",
        • user
          
         {
         • id"6es8PKsRbf6fifXW65uoVwd4yqxhpjeJzwNzwWk2",
         • username"[email protected]",
         • name"Dotsoft Test User"
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"invalid parameter values",
      • examples
        
       {
       • error
         
        {
        • email
          
         [
         • "The email field is required."
         ],
        • password
          
         [
         • "The password field is required."
         ]
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/employees/login
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Employees"
     ],
    • summary"Login",
    • operationId"employee login",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"email",
      • in"formData",
      • description"email address",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"password",
      • in"formData",
      • description"",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"successful operation",
      • schema
        
       {
       • properties
         
        {
        • token
          
         {
         • type"string"
         },
        • user
          
         {
         • type"object"
         }
        }
       },
      • examples
        
       {
       • data
         
        {
        • token"token_value",
        • user
          
         {
         • id"6es8PKsRbf6fifXW65uoVwd4yqxhpjeJzwNzwWk2",
         • username"[email protected]",
         • name"Dotsoft Test User"
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"invalid parameter values",
      • examples
        
       {
       • error
         
        {
        • email
          
         [
         • "The email field is required."
         ],
        • password
          
         [
         • "The password field is required."
         ]
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/infrastructures
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Infrastructures"
     ],
    • summary"Anonymous submit of a new infrastructure",
    • operationId"infrastructure-submit-anonymous",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"infrastructure_type_id",
      • in"formData",
      • description"The id of the infrastructure type",
      • requiredtrue,
      • type"integer"
      },
     •  
      {
      • name"lat",
      • in"formData",
      • description"latitude of the infrastructure",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"lng",
      • in"formData",
      • description"longitude of the infrastructure",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"image",
      • in"formData",
      • description"base64 representation of an image",
      • requiredfalse,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"values",
      • in"formData",
      • description"The json array of the fields as returned by the
      • according infrastructure fields endpoint. Each object in the
      • array should have an extra key named 'value' with the according field value",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The infrastructure object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • image"image.jpeg",
         • description"Υπάρχει πρόβλημα με λακούβα στο δρόμο",
         • address"Αλμπερτ Σβαιτσερ 12",
         • coordinates
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field
      • with the validation error and value is an array of
      • validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/infrastructureTypes
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Infrastructures"
     ],
    • summary"Return a list of infrastructure types",
    • operationId"infrastructure-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of infrastructure objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id1,
          • name"Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα",
          • description"",
          • fields
            
           [
           •  
            {
            • infonull,
            • type"list",
            • extra
              
             {
             • multiplefalse,
             • values
               
              [
              • "ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ",
              • "ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ",
              • "ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ",
              • "ΠΑΛΙΑΝΗΣ",
              • "ΤΕΜΕΝΟΥΣ"
              ]
             },
            • group"",
            • label" Δημοτική Ενότητα",
            • requiredfalse
            },
           •  
            {
            • infonull,
            • type"text",
            • groupnull,
            • label"Ονομασία οδού – πεζόδρομου – πλατείας - πάρκου",
            • requiredfalse
            },
           •  
            {
            • infonull,
            • type"range",
            • extra
              
             {
             • to"15",
             • from"1",
             • step"1"
             },
            • group"Στοιχεία ιστού",
            • label"Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό",
            • requiredfalse
            }
           ]
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/reports/fields
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Problem Reports"
     ],
    • summary"Return a list of fields to be used when submitting a problem report",
    • description"The superset of available fields is: <ul> <li><b>category_id (integer)
    • </b>:The id of the category that the report is for</li> <li><b>description (string)
    • </b>:The description of the problem</li> <li><b>address (string)</b>:The address
    • near where the problem occurred</li> <li><b>lat (string)</b>:Latitude of the
    • occurence</li> <li><b>lng (string)</b>:Longitude of the occurence</li> <li>
    • <b>image (string)</b>:base64 representation of an image of the problem of
    • the occurence</li> </ul>",
    • operationId"problem-report-field-list",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The list of fields. If the fields has a list of
      • acceptable values, then 'value_list' will be shown populated with
      • this values",
      • examples
        
       {
       • data
         
        [
        •  
         {
         • field"category_id",
         • requiredtrue,
         • label"Κατηγορία"
         },
        •  
         {
         • field"description",
         • requiredtrue,
         • label"Περιγραφή"
         },
        •  
         {
         • field"address",
         • requiredfalse,
         • label"Διεύθυνση"
         },
        •  
         {
         • field"lat",
         • requiredtrue,
         • label"lat"
         },
        •  
         {
         • field"lng",
         • requiredtrue,
         • label"lng"
         },
        •  
         {
         • field"image",
         • requiredfalse,
         • label"Εικόνα"
         }
        ]
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/{category_id}/reports
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Problem Reports"
     ],
    • summary"Allow a registered cityzen to submit a problem report. You should
    • send the fields returned by the fields endpoint. If some are required
    • and not set, you' ll get the according error response.",
    • operationId"cityzen-report-submit",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"category_id",
      • in"path",
      • description"The id of the category that the report is for",
      • requiredtrue,
      • type"integer"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The report object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • image"image.jpeg",
         • description"Υπάρχει πρόβλημα με λακούβα στο δρόμο",
         • address"Αλμπερτ Σβαιτσερ 12",
         • coordinates
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with the
      • validation error and value is an array of validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/{category_id}/reports/unregistered
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Problem Reports"
     ],
    • summary"Allow an unregistered cityzen to submit a problem report.
    • Apart from the fields described below, you should also send the fields
    • returned by the fields endpoint. If some are required and not set,
    • you' ll get the according error response.",
    • operationId"unregistered-cityzen-report-submit",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"category_id",
      • in"path",
      • description"The id of the category that the report is for",
      • requiredtrue,
      • type"integer"
      },
     •  
      {
      • name"firstname",
      • in"formData",
      • description"The cityzen's firstname",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"lastname",
      • in"formData",
      • description"The cityzen's lastname",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"phone",
      • in"formData",
      • description"The cityzen's phone number",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"email",
      • in"formData",
      • description"The cityzen's email",
      • requiredfalse,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"cityzen_address",
      • in"formData",
      • description"The cityzen's address",
      • requiredfalse,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The report object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • image"image.jpeg",
         • description"Υπάρχει πρόβλημα με λακούβα στο δρόμο",
         • address"Αλμπερτ Σβαιτσερ 12",
         • coordinates
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with the
      • validation error and value is an array of validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/reports
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Problem Reports"
     ],
    • summary"Return a list of problem reports submitted by this registered user",
    • operationId"problem-report-user-list",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"include",
      • in"query",
      • description"comma separated list of extra resources to include",
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • default"owner_comments",
       • enum
         
        [
        • "owner_comments"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • name"status_filter",
      • in"query",
      • description"comma separated list of status filters (or
      • condition applied for multiple values)",
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • enum
         
        [
        • "status_submitted",
        • "status_assigned",
        • "status_working_on",
        • "status_completed",
        • "status_archived"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of problem report objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id"2018-1",
          • image"image.jpeg",
          • description"Υπάρχει πρόβλημα με λακούβα στο δρόμο",
          • address"Αλμπερτ Σβαιτσερ 12",
          • coordinates
            
           {
           • lat"35.339055",
           • lng"25.133114200000023"
           },
          • status"Ανατέθηκε",
          • owner_comments
            
           {
           • data
             
            [
            •  
             {
             • comment"OK το κοιτάμε",
             • created_at"2018-02-14 10:54:53"
             }
            ]
           },
          • created_at"2018-02-01 12:50:32"
          },
         •  
          {
          • id"2018-2",
          • image"image.jpeg",
          • description"Υπάρχει πρόβλημα με λακούβα στο δρόμο",
          • address"Αλμπερτ Σβαιτσερ 12",
          • coordinates
            
           {
           • lat"35.339055",
           • lng"25.133114200000023"
           },
          • status"Ανατέθηκε",
          • owner_comments
            
           {
           • data: [ ]
           },
          • created_at"2018-02-01 12:53:40"
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid user"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/reports/{$id}
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Problem Reports"
     ],
    • summary"Return the problem report with the given id submitted by this user",
    • operationId"problem-report-user-show",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"id",
      • in"path",
      • description"the id of the report",
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"include",
      • in"query",
      • description"comma separated list of extra resources to include",
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • default"owner_comments",
       • enum
         
        [
        • "owner_comments"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The report object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2018-1",
         • image"image.jpeg",
         • description"Υπάρχει πρόβλημα με λακούβα στο δρόμο",
         • address"Αλμπερτ Σβαιτσερ 12",
         • coordinates
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          },
         • status"Ανατέθηκε",
         • owner_comments
           
          {
          • data
            
           [
           •  
            {
            • comment"OK το κοιτάμε",
            • created_at"2018-02-14 10:54:53"
            }
           ]
          },
         • created_at"2018-02-01 12:50:32"
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid user"
      },
     • 404
       
      {
      • description"invalid id"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/user/registrationFields
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Users"
     ],
    • summary"The fields that are presented on the registration form
    • of a new user (apart from email,password)",
    • operationId"registration_fields",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The list of fields. If the fields has a list of
      • acceptable values, then 'value_list' will be shown populated
      • with this values",
      • examples
        
       {
       • data
         
        [
        •  
         {
         • field"name",
         • type"text",
         • requiredtrue,
         • label"Fullname"
         },
        •  
         {
         • field"municipal_section",
         • type"list",
         • requiredfalse,
         • label"Municipal Section",
         • value_list
           
          [
          • "Section 1",
          • "Section 2"
          ]
         }
        ]
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/user/register
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Users"
     ],
    • summary"Register with the extra fields returned by registrationFields
    • endpoint. Apart from the fields shown below you can also send all the other
    • fields returned by the previous endpoint. If some are required and not set,
    • you' ll get the according error response.",
    • operationId"register",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"email",
      • in"formData",
      • description"Email address",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"password",
      • in"formData",
      • description"Password",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"successful operation",
      • schema
        
       {
       • properties
         
        {
        • token
          
         {
         • type"string"
         },
        • user
          
         {
         • type"object"
         }
        }
       },
      • examples
        
       {
       • data
         
        {
        • message"Check you email address, in order to
        • complete your registration!"
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"invalid parameter values",
      • examples
        
       {
       • error
         
        {
        • email
          
         [
         • "The email has already been taken."
         ]
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/tasks
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Work Orders"
     ],
    • summary"Return a list of work orders that are assigned to the user",
    • operationId"task-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"include",
      • in"query",
      • description"comma separated list of extra resources to include",
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • default"input",
       • enum
         
        [
        • "input",
        • "report"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • name"status_filter",
      • in"query",
      • description"comma separated list of status filters (or condition
      • applied for multiple values)",
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • enum
         
        [
        • "status_pending",
        • "status_read",
        • "status_in_progress",
        • "status_success",
        • "status_error"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of task objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id6,
          • name"test2",
          • info"test2",
          • deadline"2018-02-14",
          • priority"Υψηλή",
          • status"Σε διαδικασία χειρισμού",
          • updated_at"2018-03-13 10:22:12",
          • files
            
           [
           •  
            {
            • url"image.png",
            • mime"image/png",
            • caption""
            }
           ],
          • input
            
           {
           • data
             
            [
            •  
             {
             • user"Συνεργείο1 Heraklion",
             • comment"asa",
             • image"image.png",
             • created_at"2018-02-13 13:18:04"
             }
            ]
           }
          },
         •  
          {
          • id5,
          • name"Εργασία 1",
          • info"Πάρε να χεις2",
          • deadline"2018-03-10",
          • priority"Κανονική",
          • status"Εκκρεμεί",
          • files: [ ],
          • comments
            
           {
           • data: [ ]
           }
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid user"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/tasks/{id}
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Work Orders"
     ],
    • summary"Return a specific workorder",
    • operationId"task-show",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"id",
      • in"path",
      • description"the id of the workorder",
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"include",
      • in"query",
      • description"comma separated list of extra resources to include",
      • type"array",
      • items
        
       {
       • type"string",
       • default"input",
       • enum
         
        [
        • "input",
        • "report"
        ]
       },
      • collectionFormat"csv"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of task objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id6,
          • name"test2",
          • info"test2",
          • deadline"2018-02-14",
          • priority"Υψηλή",
          • status"Σε διαδικασία χειρισμού",
          • updated_at"2018-03-13 10:22:12",
          • files
            
           [
           •  
            {
            • url"image.png",
            • mime"image/png",
            • caption""
            }
           ],
          • input
            
           {
           • data
             
            [
            •  
             {
             • user"Συνεργείο1 Heraklion",
             • comment"asa",
             • image"image.png",
             • created_at"2018-02-13 13:18:04"
             }
            ]
           }
          },
         •  
          {
          • id5,
          • name"Εργασία 1",
          • info"Πάρε να χεις2",
          • deadline"2018-03-10",
          • priority"Κανονική",
          • status"Εκκρεμεί",
          • files: [ ],
          • comments
            
           {
           • data: [ ]
           }
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid user"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /lang}/municipalities/tasks/{id}
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Work Orders"
     ],
    • summary"Allow a crew member to update a certain work order",
    • operationId"task-update",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"id",
      • in"query",
      • description"The id of the task",
      • requiredtrue,
      • type"integer"
      },
     •  
      {
      • name"status",
      • in"formData",
      • description"The status of the task.
      • Available values:
      • {status_pending,status_read,status_in_progress,
      • status_success,status_error}",
      • requiredfalse,
      • type"string",
      • enum
        
       [
       • "status_pending",
       • "status_read",
       • "status_in_progress",
       • "status_success",
       • "status_error"
       ]
      },
     •  
      {
      • name"comment",
      • in"path",
      • description"A comment",
      • requiredfalse,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"image",
      • in"path",
      • description"base64 representation of an image to
      • accompany the comment",
      • requiredfalse,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The task object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id6,
         • name"test2",
         • info"test2",
         • deadline"2018-02-14",
         • priority"Υψηλή",
         • status"Διεκπεραιωμένο - επιτυχώς",
         • files
           
          [
          •  
           {
           • url"image.png",
           • mime"image/png",
           • caption""
           }
          ],
         • input
           
          {
          • data
            
           [
           •  
            {
            • user"Συνεργείο1 Heraklion",
            • comment"test",
            • image"image.png",
            • created_at"2018-02-15 11:55:36"
            },
           •  
            {
            • user"Συνεργείο1 Heraklion",
            • comment"test",
            • imagenull,
            • created_at"2018-02-15 11:53:25"
            },
           •  
            {
            • user"Συνεργείο1 Heraklion",
            • comment"asa",
            • image"image.png",
            • created_at"2018-02-13 13:18:04"
            }
           ]
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with
      • the validation error and value is an array of validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/municipalities/tasks/status
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Work Orders"
     ],
    • summary"Return a list of possible statuses for a work order",
    • operationId"task-status-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"A object with status codes as keys and labels as objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id6,
          • name"test2",
          • info"test2",
          • deadline"2018-02-14",
          • priority"Υψηλή",
          • status"Σε διαδικασία χειρισμού",
          • files
            
           [
           •  
            {
            • url"image.png",
            • mime"image/png",
            • caption""
            }
           ],
          • input
            
           {
           • data
             
            [
            •  
             {
             • user"Συνεργείο1 Heraklion",
             • comment"asa",
             • image"image.png",
             • created_at"2018-02-13 13:18:04"
             }
            ]
           }
          },
         •  
          {
          • id5,
          • name"Εργασία 1",
          • info"Πάρε να χεις2",
          • deadline"2018-03-10",
          • priority"Κανονική",
          • status"Εκκρεμεί",
          • files: [ ],
          • comments
            
           {
           • data: [ ]
           }
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid user"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/notifications
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Notifications"
     ],
    • summary"Return a list of notifications for this specific user",
    • operationId"notification-list",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      },
     •  
      {
      • name"read_filter",
      • in"query",
      • description"If true only read notification retrieved.
      • If false only unread are retrieved. In not set all are retrieved",
      • type"boolean"
      },
     •  
      {
      • name"created_at_filter",
      • in"query",
      • description"The bottom limit date, since when we want
      • to retrieve dates. The format is YYYY-MM-DD HH:mm e.g 2018-12-31 23:59",
      • type"string"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The list of notifications",
      • examples
        
       {
       • data
         
        [
        •  
         {
         • id"de8d1238-4e99-43de-bf90-353b943cc3a1",
         • type"work_order_new_comment",
         • title"Νεό σχόλιο σε εντολή εργασίας",
         • body"τι θα γίνει ρε Νταλάρα?",
         • data
           
          {
          • id50
          },
         • created_at"2018-10-10 10:07:37",
         • read_atnull
         },
        •  
         {
         • id"205dc075-b0cc-45f2-be48-3cc9e51fa69e",
         • type"task_new",
         • title"Νέα Εργασία",
         • body"νέα εργασία",
         • data
           
          {
          • id9
          },
         • created_at"2018-10-08 13:44:45",
         • read_atnull
         }
        ]
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/notifications/{id}/read
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Notifications"
     ],
    • summary"Allow a registered user to mark a notification as read",
    • operationId"notification-mark-read",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"id",
      • in"path",
      • description"The id of the notification",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The notification object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data: [ ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with the
      • validation error and value is an array of validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/questionnaires
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Questionnaires"
     ],
    • summary"Return a list of questionnaires",
    • operationId"questionnaire-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of questionnaire objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id1,
          • name"Ερωτηματολόγιο",
          • description"",
          • fields
            
           [
           •  
            {
            • infonull,
            • type"text",
            • group"",
            • label"Όνομα",
            • requiredtrue
            }
           ]
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/questionnaires/{id}
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Questionnaires"
     ],
    • summary"Return a specific questionnaire",
    • operationId"questionnaire-show",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"id",
      • in"path",
      • description"The id of the questionnaire",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"A questionnaire object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id1,
         • name"Ερωτηματολόγιο",
         • description"",
         • fields
           
          [
          •  
           {
           • infonull,
           • type"text",
           • group"",
           • label"Όνομα",
           • requiredtrue
           }
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/questionnaires/{questionnaire_id}/input
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Questionnaires"
     ],
    • summary"Get all fill-ins of the cityzen for the given questionnaire",
    • operationId"questionnaire-fill-in-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"questionnaire_id",
      • in"path",
      • description"The id of the questionnaire that the request is for",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The request object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • input
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with the
      • validation error and value is an array of validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    },
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Questionnaires"
     ],
    • summary"Allow a cityzen to fill in a questionnaire",
    • operationId"questionnaire-submit",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"questionnaire_id",
      • in"path",
      • description"The id of the questionnaire that the request is for",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"input",
      • in"path",
      • description"The json array of the fields as returned by the
      • according questionnaire endpoint. Each object in the array should
      • have an extra key named 'value' with the according field value",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The request object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • input
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with the
      • validation error and value is an array of validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/questionnaires/{questionnaire_id}/input/unregistered
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Questionnaires"
     ],
    • summary"Allow an unregistered user to fill in a questionnaire",
    • operationId"unregistered-questionnaire-submit",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"questionnaire_id",
      • in"path",
      • description"The id of the questionnaire that the request is for",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"input",
      • in"path",
      • description"The json array of the fields as returned by the
      • according questionnaire endpoint. Each object in the array should
      • have an extra key named 'value' with the according field value",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The request object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • input
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with the
      • validation error and value is an array of validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/services
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Services"
     ],
    • summary"Return a list of services",
    • operationId"service-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"An array of service objects",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         [
         •  
          {
          • id1,
          • name"Υπηρεσία 1",
          • description"",
          • fields
            
           [
           •  
            {
            • infonull,
            • type"text",
            • group"",
            • label"Όνομα",
            • requiredtrue
            }
           ]
          }
         ]
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/services/{id}
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Services"
     ],
    • summary"Return a specific service",
    • operationId"service-show",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"id",
      • in"path",
      • description"The id of the service",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"A Service object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id1,
         • name"Υπηρεσία",
         • description"",
         • fields
           
          [
          •  
           {
           • infonull,
           • type"text",
           • group"",
           • label"Όνομα",
           • requiredtrue
           }
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/services/{service_id}/input
    
   {
   • get
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Services"
     ],
    • summary"Get all requests of the cityzen for the given Service",
    • operationId"Service-request-index",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"Service_id",
      • in"path",
      • description"The id of the Service that the request is for",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The request object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • input
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with the
      • validation error and value is an array of validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    },
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Services"
     ],
    • summary"Allow a user to submit a service request",
    • operationId"Service-request-submit",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"service_id",
      • in"path",
      • description"The id of the service that the request is for",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"input",
      • in"path",
      • description"The json array of the fields as returned by the
      • according service endpoint. Each object in the array should have an
      • extra key named 'value' with the according field value",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The request object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • input
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },
     • 401
       
      {
      • description"invalid api key"
      },
     • 422
       
      {
      • description"Validation errors. Key is the field with the
      • validation error and value is an array of validation error messages",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • error
          
         {
         • lat
           
          [
          • "A value is required for field lat.",
          • "lat must be a number."
          ]
         }
        }
       }
      },
     • 500
       
      {
      • description"internal server error"
      }
     }
    }
   },
  • /{lang}/services/{service_id}/input/unregistered
    
   {
   • post
     
    {
    • tags
      
     [
     • "Services"
     ],
    • summary"Allow an unregistered user to request a service",
    • operationId"unregistered-service-request-submit",
    • parameters
      
     [
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/lang"
      },
     •  
      {
      • name"Service_id",
      • in"path",
      • description"The id of the service that the request is for",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • name"input",
      • in"path",
      • description"The json array of the fields as returned by the
      • according service endpoint. Each object in the array should have an
      • extra key named 'value' with the according field value",
      • requiredtrue,
      • type"string"
      },
     •  
      {
      • $ref"#/parameters/X-Authorization"
      }
     ],
    • responses
      
     {
     • 200
       
      {
      • description"The request object",
      • examples
        
       {
       • application/json
         
        {
        • data
          
         {
         • id"2017-1",
         • input
           
          {
          • lat"35.339055",
          • lng"25.133114200000023"
          }
         }
        }
       }
      },