Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η υλοποίηση του έργου στοχεύει στην ανάπτυξη του θεματικού πολιτιστικού τουρισμού στην πόλη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα και μοναδικά στοιχεία της πόλης του Ρεθύμνου, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της περιοχής του Ρεθύμνου, ως ένα προορισμό που επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες στον επισκέπτη και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών και ποικίλων δραστηριοτήτων.
Το έργο περιλαμβάνει:
Τα πακέτα εργασίας του έργου θα αφορούν την δημιουργία ψηφιακού πολυμεσικού περιεχόμενο για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μέσω διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης όπως οι ακόλουθες:

 • Πολιτιστικό portal ενημέρωσης
 • Εικονική περιήγηση στην πόλη
 • διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι,
 • εφαρμογή σε infokiosk

Οι υπηρεσίες αυτές με επίκεντρο τον ιστορικό πολεοδομικό ιστό της πόλης και τις πολιτιστικές αστικές διαδρομές, θα προβάλλουν και θα πληροφορούν επισκέπτες, μαθητές και απλούς ενδιαφερόμενους πολίτες για μνημεία, χώρους πολιτισμού, ιστορικά γεγονότα, επιτεύγματα αλλά και όψεις της καθημερινής ζωής του Ρεθύμνου.
Τα οφέλη του έργου:
Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης συνίστανται στα εξής:

 • στην αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας των πολιτιστικών και ιστορικών χώρων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦOΡΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» -17- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και μνημείων του Δήμου.
 • στην βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών υπηρεσιών γενικότερα προς τους επισκέπτες της περιοχής του Δήμου.
 • στην σφαιρική και όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών της Πόλης, σχετικά με την ιστορική και σύγχρονη διαδρομή της, και
 • στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου. Οι ωφελούμενες ομάδες (είτε άμεσα είτε έμμεσα) είναι: οι κάτοικοι του Ρεθύμνου οι επισκέπτες - τουρίστες της πόλης
 • όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ρεθύμνου
 • ιστορικοί, μελετητές, λαογράφοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι ερευνητές που αναζητούν πρόσβαση στο τοπικό πολιτιστικό απόθεμα και την επιστημονική του τεκμηρίωση
 • όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • οι επιχειρηματίες αλλά και η ευρύτερη περιφέρεια της Κρήτης που θα ωφεληθούν από την ενίσχυση της γενικότερης οικονομικής, κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξη της περιοχής.

Το προτεινόμενο έργο θα λάβει υπόψη και θα διασυνδεθεί λειτουργικά με το έργο με τίτλο: Πολιτιστικές διαδρομές - Περιηγήσεις στο Δήμο Ρεθύμνου με κέντρο την Ελεύθερνα που προτείνεται στα πλαίσια της ΟΧΕ του Ρεθύμνου.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (κωδικός της ΣΑΕΠ 002/1: 2019ΕΠ00210020) ΚΩΔ. MIS (ΟΠΣ): 5030900