Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημοπράτηση της Υπηρεσίας που αφορά στη δημιουργία Δικτύου Θεματικών Διαδρομών που θα έχει ως στόχο: (1) να αναδείξει τα αξιόλογα και πολυάριθμα ιστορικά, πολιτιστικά και φυσικά μνημεία-τοπόσημα εντός του αστικού ιστού της πόλης, (2) διευκολύνει την περιήγηση των επισκεπτών σε προορισμούς εντός πόλης των Χανίων με ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦOΡΑ: «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» 37 θεματική συνοχή, εύκολα προσπελάσιμους και αναγνωρίσιμους, (3) προβάλλει την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό στους κατοίκους και ειδικότερα στους νέους, (4) δημιουργήσει ένα νέο τουριστικό προϊόν στον επισκέπτη, με τη βοήθεια του οποίου θα οργανώνει το χρόνο του, θα εξασφαλίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του και θα του δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και γνωριμίας της πολιτιστικής, ιστορικής και φυσικής ταυτότητας της πόλης. Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από τη δημιουργία Πληροφοριακών Πινακίδων ανάδειξης των σημείων ενδιαφέροντος των θεματικών διαδρομών, Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες Έντυπου Υλικού (όπως χάρτες, τουριστικό οδηγό, φωτογραφικό λεύκωμα).
Το έργο περιλαμβάνει/Οφέλη του έργου:
Η συγκεκριμένη πράξη «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» μέσα από κατάλληλες δράσεις φυσικής, ψηφιακής και έντυπης μορφής αναδεικνύει ένα δίκτυο θεματικών διαδρομών για να προβάλει και να ενισχύσει την επισκεψιμότητα των αξιόλογων σημείων ενδιαφέροντος εντός της περιοχής. Αυτές συνδέονται άμεσα και αναδεικνύουν το πολιτιστικό, αλλά και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην 1. Ανάδειξη των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων, και 2. Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών της περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων . Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από τη δημιουργία:

  • Δικτύου Πληροφοριακών Πινακίδων ανάδειξης των σημείων ενδιαφέροντος των θεματικών διαδρομών.
  • Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες • Έντυπου υλικού (χάρτες - τουριστικό οδηγό)

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» (κωδικός της ΣΑΕΠ 002/1: 2019ΕΠ00210059)