Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών του Βορείου Αιγαίου και στη δημιουργία κατάλληλου υλικού και εργαλείων για την υποστήριξη διακριτού τουριστικού προϊόντος. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για την προώθηση ολόκληρης της περιοχής. Ο Πολιτιστικός Τουρισμός αποτελεί για την Ελλάδα μια από τις σημαντικότερες Ειδικές Μορφές Τουρισμού αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών πόρων και εκδηλώσεων, που αποτελούν βασικό κίνητρο για την οργάνωση ενός ταξιδιού. Αυτό το είδος του τουρισμού, βάσει των διαθέσιμων πόρων, μπορεί να αναπτυχθεί τόσο σε αστική όσο και σε αγροτική περιοχή και μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες Ειδικές Μορφές Τουρισμού. Με την καταγραφή που θα υλοποιηθεί μέσω του έργου, θα διασωθούν με λεπτομέρεια όλα τα αναγκαία στοιχεία για να είναι ακριβής, εφόσον απαιτηθεί, μια μελλοντική αποκατάσταση αξιόλογων κτισμάτων και μνημείων, ενώ παράλληλα θα αναδειχθεί η ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα κάθε οικισμού και θα δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία για την τουριστική προώθηση και αύξηση της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας κάθε νησιού. Η τουριστική - εκπαιδευτική πλατφόρμα και οι εφαρμογές της που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, αναμένεται να εμπλουτίσουν με πολυμεσικό περιεχόμενο τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ VR/AR» -10- | ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ οποία θα εντοπιστούν, θα σημανθούν κατάλληλα και θα προβληθούν τόσο στους επισκέπτες των νησιών όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η Πράξη προβλέπεται, επομένως, αφενός να συμβάλει στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή και αφετέρου να τονώσει το ενδιαφέρον των μόνιμων κατοίκων και ιδιαίτερα των μαθητών και του νεανικού κοινού γενικότερα για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά κάθε οικισμού. Η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, καθώς και η ενημέρωσή τους σχετικά με το έργο και τους στόχους του, είναι δυνατό οδηγήσει στην ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών για την προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, άρα και στη διατήρηση της φυσιογνωμίας των νησιών στο μέλλον. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Κωδ. ΣΑΕΠ 0881. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ08810016)