Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας», με ακρωνύμιο "ΚΑΣΤΟΜ", κωδικό Τ1ΕΔΚ-01697 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Φορεις που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:

  • Υπηρεσίες Έρευνας Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΡΟΣ) – Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας / ΑΠΘ
  • Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ), Τμήμα Χημείας / Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
  • DOTSOFT A.E.

Το έργο έχει ως αντικείμενο ένα πολύπλευρο και ευέλικτο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα που θα περιλαμβάνει: (α) υποδομές (αισθητήρες ΑΡ χαμηλού κόστους), (β) εφαρμογή εξελιγμένων μοντέλων, (γ) παροχή υπηρεσιών ως SaaS (Software as a Service) ή PaaS (Platform as a Service) καθώς και (δ) παροχή περιβαλλοντικής πληροφόρησης. Το σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα που θα αναπτυχθεί θα έχει τη δυνατότητα παροχής πρωτογενών πληροφοριών (συγκεντρώσεις των ρύπων που ρυθμίζονται από τη νομοθεσία) και δεικτών ποιότητας του αέρα. Οι παρεχόμενες προγνώσεις θα βασίζονται στα αποτελέσματα του

συστήματος μοντέλων όσο και στην τρέχουσα κατάσταση ΑΡ, όπως αυτή θα προκύπτει από τη συγχώνευση (fusion) των μετρήσεων του δικτύου των μικροαισθητήρων και των (τοπικών) αποτελεσμάτων του μοντέλου.
Το σύστημα ΚΑΣΤΟΜ θα εφαρμοστεί σε δυο πιλοτικές περιοχές, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας στην οποία υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα του αέρα, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στις υψηλές συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων. Το Ηράκλειο είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Ελλάδας και επιλέχθηκε γιατί ανήκει σε άλλη γεωγραφική περιοχή και κλιματική ζώνη της Ελλάδας, με διαφορετικές επιδράσεις στην ποιότητα του αέρα (μεταξύ άλλων από την μεγάλης κλίμακας μεταφορά ρύπων που σε αρκετές περιπτώσεις έχει προέλευση φυσική, πχ σκόνη από την Σαχάρα). Το σύστημα θα καλύψει με υψηλή ανάλυση τόσο την πόλη του Ηρακλείου όσο και τη γειτονική περιοχή της Χερσονήσου η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο στην Κρήτη (σχεδόν 10.000.000 διανυκτερεύσεις τουριστών το χρόνο).

Το σύστημα ΚΑΣΤΟΜ το οποίο θα αναπτυχθεί θα παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα σε πέντε κατηγορίες χρηστών: (α) το κοινό, με έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, αθλητές, παιδιά και ηλικιωμένοι), (β) δημόσιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα, (γ) την επιστημονική κοινότητα, (δ) την ιατρική κοινότητα, και (ε) ιδιωτικές εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με την ποιότητα του αέρα.

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα παρέχουν πρωτογενείς και επεξεργασμένες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο χρηστών στους οποίους θα απευθύνονται.

Τα παραπάνω παρέχονται μέσω κατάλληλης πληροφορικής πλατφόρμας και υπηρεσιών λογισμικού που υποστηρίζουν διαδικτυακή διάχυση περιβαλλοντικής πληροφορίας (διαδραστικοί χάρτες τρέχουσας και προβλεπόμενης ποιότητας αέρα), διάχυση μέσω smartphones, και παροχή δεδομένων βάσει ανοικτών προτύπων προς τρίτους.