Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. σε συνεργασία με την SWARCO HELLAS ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης στόλου απορριμματοφόρων και ζύγισης - ταυτοποίησης κάδων" για λογαριασμό του Δήμου Βισαλτίας.

Το έργου αφορούσε στην προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση και παρακαλούθηση 6 απορριματοφόρων οχημάτων και του συστήματος αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμάτων κατά την αποκομιδή. Επιπρόσθετα περιελάμβανε την παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης του εξοπλισμού, παραμετροποίησής του και εκπαίδευσης του προσωπικού.