Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Πολιτιστικές Διαστάσεις της Βαθιάς Μάθησης», με ακρωνύμιο "CULDILE", κωδικό Τ1ΕΔΚ-03785 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Φορεις που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:

  • Π. ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (HONEST PARTNERS)
  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΚΕΦΕ «Δ»
  • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς ΠΙΟΠ
  • DOTSOFT A.E.

Στο παρόν έργο θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο, έμπειρο σύστημα λογισμικού σύλληψης, βελτιστοποίησης εικόνας (capturing) και κατανόησης τεκμηρίων πολιτισμού. Η σύλληψη και προ-επεξεργασία της εικόνας όπως έρχεται από σαρωτή χαμηλού κόστους, αποτελεί το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των εγγράφων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας τους και τη δημιουργία άριστου ψηφιακού αντίγραφου. Η βελτίωση της ποιότητας του εγγράφου, επιπρόσθετα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο, διότι βοηθάει στην επιτυχία των επόμενων σταδίων επεξεργασίας, όπως της κατάτμησης και της αναγνώρισης και είναι απαραίτητο λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων ποιότητας και εμφάνισης των προς επεξεργασία ιστορικών εγγράφων. Η αναγνώριση και κατάτμηση είναι βασικά στάδια της κατανόησης και οδηγούν στην έμπειρη υποβοήθηση της τεκμηρίωσης. Θα αυτοματοποιηθεί η υπόδειξη και προσδιορισμός επαναλαμβανόμενων στοιχείων όπως: αρχίγραμμα, αφιερωματικό σημείωμα, τυπογραφικά κοσμήματα, επίτιτλα, μικρογραφίες, οικογένειες χαρακτήρων, τίτλοι, πίνακες περιεχομένων και ευρετήρια κ.α, καθώς και η ύπαρξη συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο των εγγράφων ή μέρους αυτών π.χ. σ’ ένα Ευαγγέλιο η αρχή του είναι «Τω καιρώ εκείνω». Θα επιτευχθεί έτσι μια σε ‘μοναδική’ στον κόσμο εφαρμογή (λογισμικό) υποβοήθησης της επιστημονικής τεκμηρίωσης τεκμηρίων πολιτισμού. Στο πρώτο τμήμα (capturing) έμφαση θα δοθεί στη χρήση οικονομικά προσιτών συσκευών σάρωσης, σε συνδυασμό με ανάπτυξη/ μετεξέλιξη της υφιστάμενης πλατφόρμας επεξεργασίας εικόνας εγγράφων HDOC+ της Honest Partners. Στο πεδίο της υποβοηθούμενης τεκμηρίωσης επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη state of the art μεθοδολογιών νευρωνικών δικτύων (deep neural networks) για να δημιουργήσουμε την έμπειρη υποβοήθηση του χρήστη και παράλληλα να τον βοηθήσουμε οπτικά ώστε να έχει την βέλτιστη και τάχιστη ταυτόχρονη οπτική εμπειρία εικόνας των σελίδων του τεκμηρίου και της αντίστοιχης τεκμηρίωσης κι επισημειώσεων (web based). Τα αποτελέσματα του συστήματος (εικόνες, τεκμηρίωση) θα εισάγονται και θα διαχειρίζονται μέσω αποθετηρίων ανοιχτού λογισμικού.