Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. παρέχει Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και υπηρεσίες προμήθειας εξοπλισμού για τα Πακέτα Εργασίας WP3: Testing και WP4: Transferring του έργου “Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG MED» 2014-2020 στο Δήμο Ιωαννιτών.

Το έργο “MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg-MED 2014-2020 και στόχος του είναι η επίδειξη και προώθηση της υιοθέτησης ειδικών μέτρων βιώσιμης κινητικότητας σε περιοχές της Μεσογείου με εποχική τουριστική ζήτηση, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη και ελκυστικότητα των πόλεων.

Οι ειδικότεροι στόχοι για το Δήμο Ιωαννιτών είναι οι εξής:
• Η χρήση τεχνολογιών crowd sourcing και άλλων έξυπνων εργαλείων,
• Η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας με τους πολίτες και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για τον αειφόρο σχεδιασμό της κινητικότητας,
• Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος μετακινήσεων και η ποιότητά του,
• Η αξιολόγηση συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων κινητικότητας,
• Η αλληλεπίδραση και η συλλογή δεδομένων από τους πολίτες και τους τουρίστες.

Ως τελικό αποτέλεσμα του έργου θα αποτελέσει η ανάπτυξης μιας πιλοτικής δράσης βιώσιμης κινητικότητας η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής e-parking στο κέντρο της πόλης και στη δημιουργία πλατφόρμας για το συμμετοχικό σχεδιασμό του συστήματος, αλλά και την αξιολόγησή του από του πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://motivate.interreg-med.eu