Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Εξειδικευμένων Εφαρμογών" στο πλαίσιο του έργου «MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» στο Δήμο Ρόδου.

Το έργο “MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg-MED 2014-2020 και στόχος του είναι να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας μέσω της χρήσης κοινωνικών μέσων και εφαρμογών πληροφορικής.

Το έργο προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και εφαρμογές πληροφορικής για τη συγκέντρωση δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι τα δεδομένα αυτά να συμβάλλουν στο σχεδιασμό πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη και την ικανοποίηση των αναγκών του. 

Κεντρική φιλοσοφία του έργου MOTIVATE είναι πόλεις όπου οι πολίτες έχουν φωνή, συμμετέχουν και από κοινού με τους αρμόδιους φορείς, καθιστούν τις πόλεις τους βιώσιμες.

Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου ΜΟΤΙVATE, αναπτύχθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στόχος είναι όσο περισσότεροι πολίτες και επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και τις εφαρμογές,   δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται στην πόλη και αξιολογώντας υφιστάμενες δομές και προτεινόμενα μέτρα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την κινητικότητα. Οι κάτοικοι καλούνται να καταγράψουν τις ημερήσιες διαδρομές τους, να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες μετακίνησης αλλά και να πουν τη γνώμη τους σχετικά με μελλοντικές παρεμβάσεις.

Στο εταιρικό σχήμα του MOTIVATE συμμετέχουν:

  • Almada – Πορτογαλία (ο Δήμος)
  • Ρόδος, Ιωάννινα – Ελλάδα (οι Δήμοι)
  • Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ)
  • Λάρνακα – Κύπρος (ο Δήμος)
  • Σιένα – Ιταλία (ο πάροχος δημοσίων συγκοινωνιών Tiemme Spa)

Το έργο υποστηρίζει επιπλέον η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» Δήμου Ρόδου ως συνεργαζόμενοι εταίροι.

Οι υπόλοιποι επιστημονικοί και μη φορείς που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο είναι:

  • Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ).
  • Ο μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου & Ιονίου (Ελλάδα)
  • Η ιταλική εταιρεία συμβούλων υποστήριξης του δημοσίου τομέα, MemEx Sr

Στόχος των εργασιών του έργου για το Δήμο Ρόδου αποτελεί η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραμετροποίηση και εγκατάσταση εφαρμογών πληροφόρησης για δημόσιες συγκοινωνίες και διασύνδεσης με το υφιστάμενο σύστημα πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες.

Τελικό αποτέλεσμα του έργου θα αποτελέσει η δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου αστικής βιώσιμης κινητικότητας που θα παρέχει πληροφορίες για τη μετακίνηση με λεωφορείο αλλά και την κυκλοφορία στην πόλη της Ρόδου και θα χρησιμοποιεί ως κανάλια ενημέρωσης web site, mobile application και τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές πινακίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://motivate.interreg-med.eu