Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας είναι έργο που χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, 2010-2012). Η εταιρεία μας ως υπεργολάβος της εταιρείας ALTEC, ανέλαβε και ολοκλήρωσε την δημιουργία μιας ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος το οποίο αντικαθιστά τον εξοπλισμό (PC, Data loggers) που είναι απαραίτητος για την καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων από μετρητικά όργανα.

Η DOTSOFT ανέπτυξε παράλληλα και το κατάλληλο λογισμικό για τον προγραμματισμό της πλατφόρμας όπως και τις απαραίτητες διεπαφές (web services) για την επικοινωνία της μέσω δικτύου με τις κεντρικές βάσεις δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού “Netduino” η οποία χρησιμοποιεί το .NET Micro Framework και μπορεί να προγραμματιστεί σε C# ή Visual Basic και υποστηρίζεται από τη Microsoft αλλά και την κοινότητα ανοικτού λογισμικού.