Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η εταιρία μας ως υπεργολάβος της ALTEC ABEE στα πλαίσια ερευνητικού έργου της ΓΓΕΤ (2010-2012) ανέλαβε την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων συλλογής και διαχείρισης των περιβαλλοντικών δεδομένων, τον σχεδιασμό λειτουργιών και υπηρεσιών του δικτύου καθώς και την υλοποίηση δικτυακού τόπου παρουσίασης των περιβαλλοντικών δεδομένων με άντληση δεδομένων από την βάση.

Ιστοσελίδα έργου: http://www.uvnet.gr