Επιστροφή

 

API calls & Responses

/get_user_devices.php      

 

 • # /get_user_devices.php
  URL: https://dotsoft.gr/get_user_devices.php
   
  Returns user device information including floorplans, groups and allowances
   
  Parameters:  [GET/POST]
  - `access_token` or `api_key`
   
  Response:
  ```json
  {  
     "devices":[  
        {  
           "serialno":"12:0",
           "name":"Waterheater",
           "icon":"",
           "settings":{  
              "safe_outputs":false,
              "pin_code":"",
              "no_datalogging":false,
              "springy_outputs":false,
              "cost_per_kwh":0,
              "cost_per_kwh2":0,
              "gi_name":"\u0393\u03b5\u03bd. \u0395\u03af\u03c3.",
              "gi_closed":"\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae",
              "gi_open":"\u03b1\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03c4\u03ae",
              "gi2_name":"\u0393\u03b5\u03bd. \u0395\u03af\u03c3. 2",
              "gi2_closed":"\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae",
              "gi2_open":"\u03b1\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03c4\u03ae",
              "simple_reading":"",
              "summary_include":"default",
              "door_mode":false,
              "billing_start":0,
              "billing_interval":0,
              "fixed_cost":0,
              "billing_interval_unit":"months"
           },
           "floorplans":[  
  ...
           ],
           "groups":[  
  ...
           ],
           "features":{  
              "device":"12:0",
              "disaggregation":"1",
              "forecasting":"1"
           },
           "permissions":"2"
        },...],
     "messages":[  
   
     ],
     "user_id":0,
     "user_allowances":{  
        "group":{  
           "count":0,
           "allowed":1,
           "pass":true
        },
        "floorplan":{  
           "count":0,
           "allowed":3,
           "pass":true
        },
        "rule":{  
           "count":0,
           "allowed":1,
           "pass":true
        },
        "sms":0,
        "phonecalls":0
     }
  }
/device_command.php      
# /get_user_devices.php
URL: https://dotsoft.gr/get_user_devices.php
 
Returns user device information including floorplans, groups and allowances
 
Parameters:  [GET/POST]
- `access_token` or `api_key`
 
Response:
```json
{  
   "devices":[  
      {  
         "serialno":"12:0",
         "name":"Waterheater",
         "icon":"",
         "settings":{  
            "safe_outputs":false,
            "pin_code":"",
            "no_datalogging":false,
            "springy_outputs":false,
            "cost_per_kwh":0,
            "cost_per_kwh2":0,
            "gi_name":"\u0393\u03b5\u03bd. \u0395\u03af\u03c3.",
            "gi_closed":"\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae",
            "gi_open":"\u03b1\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03c4\u03ae",
            "gi2_name":"\u0393\u03b5\u03bd. \u0395\u03af\u03c3. 2",
            "gi2_closed":"\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae",
            "gi2_open":"\u03b1\u03bd\u03bf\u03b9\u03ba\u03c4\u03ae",
            "simple_reading":"",
            "summary_include":"default",
            "door_mode":false,
            "billing_start":0,
            "billing_interval":0,
            "fixed_cost":0,
            "billing_interval_unit":"months"
         },
         "floorplans":[  
...
         ],
         "groups":[  
...
         ],
         "features":{  
            "device":"12:0",
            "disaggregation":"1",
            "forecasting":"1"
         },
         "permissions":"2"
      },...],
   "messages":[  
 
   ],
   "user_id":0,
   "user_allowances":{  
      "group":{  
         "count":0,
         "allowed":1,
         "pass":true
      },
      "floorplan":{  
         "count":0,
         "allowed":3,
         "pass":true
      },
      "rule":{  
         "count":0,
         "allowed":1,
         "pass":true
      },
      "sms":0,
      "phonecalls":0
   }
}
/virtual_device_update.php      
 • # /virtual_device_update.php
  URL: https://dotsoft.gr/virtual_device_update.php
  Parameters [JSON]
  - `access_token` or `api_key`for authentication
  - `serialno` of the device
  - `R` the readings in the device state format, refer to  [command](commands) for details
   
  It is important to use "u#" for the readings, where # is the index of the reading in the order that is configured in the virtual device settings. 
   
  Example request (v:x), is the serialno :
  ```json
  {
    "api_key": "YOUR_API_KEY",
    "serialno": "v:1",
    "R": {
      "u0": 1200000,
      "u1": 1,
      "u2": 1,
      "u3": 1,
      "u4": 1,
      "u5": 1
    }
  }
   
  ```
  The response includes the "current" state of the device. Example response for the request above:
   
  ```json
  {
      "messages": [],
      "response": {
          "error": "",
          "data": {
              "serialno": "v:1",
              "untime": "1558713914.902",
              "disconnected": false,
              "updating": false,
              "R": {
                  "u0": 1200000,
                  "u1": 1,
                  "u2": 1,
                  "u3": 1,
                  "u4": 1,
                  "u5": 1
              },
              "family": "v"
          }
      }
  }
 

Response Messages

HTTP Status Code Reason Response Model Headers
200

Ok

 
204

No Content

 
400

Bad Request

 
401

Unauthorized

 
403

Forbidden

 
405

Method Not Allowed

 
500

Internal Server Error