Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α. PLUS

Η εταιρία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 10.08.2023 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 3.120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστης στη γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς, ΕΝ.Α. PLUS, του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΕΝ.Α. PLUS»).

Στις 04.08.2023 η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην ΕΝ.Α. PLUS.

Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ». Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι DOTSOFT με λατινική γραμματοσειρά και ΝΤΟΤΣΟΦΤ με ελληνική.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας είναι €3,85 ανά μετοχή. 

Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης. 

Το Πληροφοριακό Έγγραφο που συντάχθηκε για την ένταξη των μετοχών στην ΕΝ.Α. PLUS είναι διαθέσιμο από τις 04.08.2023 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.- Χρηματιστήριο Αθηνών» (www.athexgroup.gr), της Εταιρίας (https://www.dotsoft.gr/el/investor-relations) και του Συμβούλου ΕΝ.Α. (www.euroxx.gr/gr/content/article/dotsoft).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον κο. Σταύρο Κατσαρίδη στο τηλέφωνο 2310500181 ή στο email: [email protected].

Λήψη

Κοινοποίηση άρθρου