Greek

Υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Χανίων για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας

Μέρος της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας είναι και η υπογραφή της σύμβασης για την «Προμήθεια Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ)». Το έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» και ακρωνύμιο “Step2Smart” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020”. Ο βασικός του στόχος είναι η δημιουργία Πρότυπου Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για τη Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα οφέλη από την εγκατάσταση του συστήματος θα είναι:

 •  ο έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων
 •  η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών
 •  η πληροφόρηση των πολιτών/ οδηγών με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα
 •  η συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου
 •  η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 •  η βελτίωση της κυκλοφορίας σε καίριους οδικούς άξονες  

Ανάδοχος του έργου είναι εταιρεία EUR.ELEC Ltd. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E.

 

Εκσυγχρονίζει τη Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μέσω της προμήθειας του καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποσκοπεί στη βέλτιστη εποπτεία και διαχείριση των οχημάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζεται με τα οχήματα αυτά. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι :
• Αρτιότερη χρήση του στόλου
• Άμεσος και αξιόπιστος έλεγχος της οδηγικής συμπεριφοράς
• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
• Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
• Μείωση εξόδων που προέρχονται από καύσιμα και συντηρήσεις οχημάτων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή της τηλεματικής διαχείρισης στο σύνολο του στόλου οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πολίτες, την καλύτερη αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του (συντήρηση, βλάβες, ατυχήματα, βελτιστοποίηση των διαδρομών).
Συγκεκριμένα, σε 127 οχήματα θα εγκατασταθούν τηλεματικές συσκευές και σύστημα ταυτοποίησης οδηγού μέσω αναγνώστη μαγνητικής κάρτας ή μαγνητικού κλειδιού (i-button).
Επιπρόσθετα θα εγκατασταθεί εντός του οχήματος οθόνη αφής με κατάλληλο λογισμικό η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το κέντρο εποπτείας.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία LINK Technologies A.E. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E..

Smart Energy Management στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Ειδικό πληροφοριακό σύστημα για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αξιοποιεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Η εγκατάσταση του λογισμικού IANOS της εταιρείας DOTSOFT A.E. συνδυάζει μια σειρά από οφέλη:

 • της εξοικονόμησης κόστους που μπορεί να προκύψει από την ανάδειξη των ενεργοβόρων σημείων,
 • της υποστήριξης του σχεδιασμού και του ελέγχου απόδοσης των έργων/παρεμβάσεων ενεργειακής κατανάλωσης,
 • της διευκόλυνσης των Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας για την αυτοματοποιημένη καταγραφή, αποτύπωση και έλεγχο των ενεργειακών
 • καταναλώσεων,
 • της υποστήριξης του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας.

REGIO – MOB

Στην Κοζάνη πραγματοποιείται στις 22/10/2019 η Τελική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του έργου «Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB» του Προγράμματος Interreg Europe.

Το REGIO-MOB, έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα κι εργαλεία.

Η εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας στόχο έχει:

 1. Την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών κινητικότητας με μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
 2. Την περιφερειακή ανάλυση των αναγκών και των καλών πρακτικών.
 3. Την ανάπτυξη σχεδίων δράσης.

REGIO – MOB

Στην Κοζάνη πραγματοποιείται στις 22/10/2019 η Τελική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του έργου «Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB» του Προγράμματος Interreg Europe.

Το REGIO-MOB, έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα κι εργαλεία.

Η εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας στόχο έχει:

 1. Την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών κινητικότητας με μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
 2. Την περιφερειακή ανάλυση των αναγκών και των καλών πρακτικών.
 3. Την ανάπτυξη σχεδίων δράσης.

OFIDIA 2

Σκοπός της δράσης OFIDIA είναι η πρόληψη και η καταστολή δασικών πυρκαγιών στις περιοχές Puglia και στην Ήπειρο.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας, των τεχνολογιών αιχμής, των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των ιταλικών και ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών, η οποία θα βελτιώσει την ασφάλεια του περιβάλλοντος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Ίδρυμα CMCC και  οι εταίροι του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Δασών (ΔΑΠΕ), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Περιφέρεια της Πούλιας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας). Συνδεδεμένοι εταίροι: Δήμος Lecce, ARIF (Περιφερειακός Οργανισμός Άρδευσης και Δασικών Δραστηριοτήτων).

Το έργο OFIDIA 2 κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα του προηγούμενου προγράμματος Ofidia, καλύπτοντας μια ευρύτερη περιοχή στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων είναι μια επιχειρησιακή υποδομή δεδομένων που παρέχει πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της φυσικής περιβαλλοντικής κληρονομιάς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πόρους για την ανάπτυξη των εμπλεκόμενων περιοχών.

H DOTSOFT συμμετείχε στα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας 2019 των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδης

Τα «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα βιωματικού επαγγελματικού προσανατολισμού, που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη.

Τα «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας» στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση των επιστημών μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη και ταυτόχρονα, δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες μαθητές να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να επιλέξουν έναν κλάδο σπουδών συναφή με αυτά.

Κατά τη διάρκειά τους οι μαθητές παρακολούθησαν για δύο εβδομάδες την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση καινοτόμων επιχειρήσεων, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαία στελέχη και καταξιωμένους επαγγελματίες.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες μαθητές υλοποίησαν ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά πρότζεκτ, προσαρμοσμένα πάνω στο αντικείμενο της κάθε εταιρείας, με αποτέλεσμα την εξοικείωσή τους με το εύρος και τη φύση των δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης.

Συνέδριο «Restart mAI City» | 26, 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2019 | Τρίκαλα

Η Dotsoft συμμετέχει ως χορηγός στο 1ο συνέδριο για τη σύγχρονη και βιώσιμη πόλη που συνδιοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων και τα e-Trikala στις 26, 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2019.

Σας περιμένουμε να συζητήσουμε λύσεις εύκολες, γρήγορες και αποτελεσματικές που θα ανανεώσουν την Πόλη σας, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Πολιτών σας και θα αυξήσουν την εμπειρία των επισκεπτών σας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://restartmaicity.com/  

perifereia_ioniwn_nhswn

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέθεσε στην ένωση εταιρειών DOTSOFT A.E. - MEDIA SUITE το έργο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση της περιφερειακής επικοινωνιακής στρατηγικής με τον

καθορισμό των επικοινωνιακών σχεδίων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των

πολιτών και ομάδων παραγωγών επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενεργό συμμετοχή

στην πρόληψη, ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, στο σύνολο των Διαχειριστικών Ενοτήτων εφαρμογής του

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2019‐2020.

 

Η συνολική παροχή υπηρεσιών αποτελείται από τρία στάδια:

1ο Στάδιο: Εξειδίκευση της περιφερειακής επικοινωνιακής στρατηγικής ‐ Κατάρτιση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας με χρονική και κοστολογική κατανομή.

2ο Στάδιο: Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας

3ο Στάδιο: Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής

 

arxi prostasias dedomenwn

Στη DOTSOFT ανατέθηκε ο ανασχεδιασμός της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Η νέα υλοποίηση περιλαμβάνει λειτουργικότητες που διασφαλίζουν:

 •  την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ υποσυστημάτων και εφαρμογών
 •  τη φορητότητα (portability) των εφαρμογών,
 •  την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων σε θέματα GDPR

Με έμφαση στην εικαστική προσέγγιση θα χρησιμοποιηθούν μοντέρνες τεχνολογίες web για να αναδειχθεί η ταυτότητα και το έργο της ΑΠΔΠΧ.

Επίσης προβλέπονται :

 • Εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία ως προς τις βασικές απαιτήσεις για portals και ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όπως ο Ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α΄/12-02-2019) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ (2016/2102) του ΕΚ και του  Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα, των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα»
 • Εναρμόνιση με το W3C WAI 2.0. AA.
 • Εγγραφή σε ηλεκτρονικά Newsletters
 • Διασύνδεση με το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών και δυνατότητα υποβολής γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης, καταγγελιών, ερωτημάτων, εγγραφής/διαγραφής Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Pages