Greek

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Νέα συνεργασία της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με το Δήμο Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών  «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας», σύμφωνα με την από 18/05/2021 υπογεγραμμένη σύμβαση. Η παρούσα σύμβαση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ» και από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 128.140,00€.

 

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση:

 • Πλατφόρμας Έξυπνης πόλης για τη διασύνδεση κάθετων εφαρμογών σε ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον
 • Κεντρικού λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων
 • Διαδικτυακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με τον οδικό φωτισμό, τα απορρίμματα και το κόστος ενέργειας των αντλιοστασίων και των δημόσιων κτιρίων
 • Εφαρμογής ελέγχου πληρότητας κάδων
 • Διαδραστικής διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων που θα αφορά τόσο τις υπηρεσίες του Δήμου (μηχανικούς) όσο και τους δημότες
 • Λογισμικού για τη διαχείριση του μητρώου Υδρομέτρων του Δήμου
 • Ασύρματου δικτύου (WiFi) και εφαρμογής διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης πληροφόρησης δημοτών

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νέα συνεργασία της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με το Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών  «Πιλοτικές δράσεις, Συνοπτική έκθεση πιλοτικών δράσεων και Κοινή έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης στο πλαίσιο του Έργου Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment “SaveSafeWater”», σύμφωνα με την από 20/05/2021 υπογεγραμμένη σύμβαση. Η παρούσα σύμβαση  συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross – Border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020” με κωδικό MIS 5031143 και από Εθνικούς Πόρους.

 

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη web-GIS εφαρμογής χαρτογράφησης ιστορικού βλαβών και μετάπτωσης δεδομένων χαρτογράφηση στην υπάρχουσα γεωχωρική βάση δεδομένων
 • Χαρτογράφηση του εξωτερικού δικτύου του ΣΥΔΛΙ
 • Οργάνωση και το Συντονισμό των Πιλοτικών Δράσεων
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλε-εποπτείας ΤΣΕ (σύστημα scada)
 • Επέκταση αυτοματισμού λειτουργίας αντλιοστασίων ΣΥΔΛΙ.

 

Με την υλοποίηση του έργου ο ΣΥΔΛΙ αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων,  στην παρακολούθηση των βλαβών στις εγκαταστάσεις του και στη χαρτογράφηση του δικτύου του.

Συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας για εφαρμογές Έξυπνης Πόλης

Στη DOTSOFT Α.Ε. ανέθεσε ο Δήμος Πρέβεζας την υλοποίηση του έργου «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας».

 

Με το έργο ο Δήμος Πρέβεζας στοχεύει στη δημιουργία και εγκατάσταση εξατομικευμένης Πλατφόρμας Λογισμικού Έξυπνης Πόλης σε υπολογιστικό νέφος, για τη λήψη, συλλογή, επεξεργασία και υπολογιστική ανάλυση των δεδομένων των πιλοτικών εφαρμογών και άλλων διαθέσιμων δεδομένων ανοικτών προτύπων με στόχο την ενημέρωση του πολίτη και των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων.

 

Στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων και εφαρμογών έξυπνης πόλης περιλαμβάνονται:

 • Κέντρο διαχείρισης και παρακολούθησης της Αστικής Κινητικότητας και των βασικών δεικτών του ΣΒΑΚ, με συλλογή δεδομένων στο πεδίο, αυτόματη επεξεργασία και ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων
 • Σύστημα διαχείρισης του στόλου αποκομιδής απορριμμάτων με αυτόματη ζύγιση των ποσοτήτων αποκομιδής στο πεδίο
 • Σύστημα απομακρυσμένης καταγραφής και διαχείρισης ενέργειας στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού

 

Το Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη θέτοντας στο κέντρο του σχεδιασμού και της διαχείρισης των μεταφορών τον μετακινούμενο, τόσο τον μόνιμο κάτοικο όσο και τον επισκέπτη, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και τους ευρύτερους στόχους του υπό υλοποίηση ΣΒΑΚ. Το εξειδικευμένο λογισμικό διαθέτει τρία υποσυστήματα: 1) Υποσύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων βιώσιμης κινητικότητας και παρακολούθησης δεικτών ΣΒΑΚ, 2) Υποσύστημα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και 3) Υποσύστημα ενημέρωσης και διάδρασης με τους πολίτες στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ.

 

Το λογισμικό διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας ενσωματώνει μια ολιστική προσέγγιση για την διαχείριση των ενεργειακών δεδομένων και των επιπρόσθετων πληροφοριών που θα συλλέγονται.

Silver Best City Award 2020

Η συμμετοχή της DOTSOFT στη διοργάνωση Best City 2020 βραβεύθηκε με Ασημένιο Βραβείο, στην κατηγορία LIVEABLE CITY / Ασφάλεια / Δράσεις αντιμετώπισης και μελέτες προστασίας δημοτών από έκτακτα περιστατικά.

 

Τα στοιχεία της καινοτομίας καθώς και η άριστη συνεργασία με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έπεισαν την Επιτροπή Αξιολόγησης να κατατάξει πολύ θετικά τα αποτελέσματα και την ωφέλεια του έργου «Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πόρων και Λήψης Αποφάσεων στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

 

Αναλυτική πληροφόρηση για το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=d6iqb2PQJZM

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ανάδειξη του προσκυνηματικού τουρισμού

Στην ένωση εταιρειών COMITECH A.E. - DOTSOFT Α.Ε. ανέθεσε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG - IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020».

 

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

 • Εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Τεκμηρίωση και ανάδειξη επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σχετικά με Εναλλακτικές Προσκυνηματικές Διαδρομές.
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας Προσκυνηματικού Τουρισμού και εφαρμογών ψηφιακών διαδρομών (routes), παρέχοντας on line πολιτιστικό περιεχόμενο και σχεδίαση εναλλακτικών περιηγητικών διαδρομών (visit routes) ανάλογα με τις προτιμήσεις του επισκέπτη.
 • Δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένων Κέντρων Πληροφόρησης για τον Προσκυνηματικό Τουρισμό σε Ιωάννινα, Αργυρόκαστρο και Κορυτσά.
 • Ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς με τη δημιουργία ενός Δικτύου Επιχειρήσεων γύρω από τον Προσκυνηματικό Τουρισμό.

 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνει:

 • Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης
 • Υποσύστημα Δημιουργίας Προσκυνηματικών Διαδρομών (Route
 • Planner)
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS)
 • Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS)
 • Υποσύστημα Αποθετηρίου Πολιτιστικού Περιεχομένου

Συνεργασία με τον Δήμο Χανίων για την ανάδειξη για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου

Η DOTSOFT Α.Ε. ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων».

Αντικείμενο του έργου είναι η πολυμεσική και πολυτροπική προβολή και ανάδειξη του Πολιτιστικού και Τουριστικού αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χανίων με ένα σύνολο καινοτόμων και συνδυαστικών δράσεων για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση του τουριστικού ρεύματος και την ανάκτηση του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού οφέλους, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για την τοπική οικονομία.

Βασίζεται σε μια διαδημοτική συνεργασία των επτά Δήμων της Π.Ε. Χανίων (Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου - Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων και Χανίων) δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακας στην κατεύθυνση της αποδοτικότερης αξιοποίησης των πόρων του ΕΠ Κρήτης 2014 -2020. Παράλληλα θα λειτουργήσει στην κατεύθυνση υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και προβολής της Π.Ε. Χανίων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ.

 

Αυτό θα γίνει μέσω των επιμέρους υπηρεσιών:

α) Συλλογή, τεκμηρίωση και δημιουργία πολυμεσικού υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο) σημείων ενδιαφέροντος των επτά (7) Δήμων της Π.Ε. Χανίων

β) Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος, μιας ψηφιακής πλατφόρμας παρουσίασης του τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος των επτά (7) Δήμων της Π.Ε. Χανίων

γ) ανάπτυξη μιας εφαρμογής κινητών συσκευών (App - Android, iOS), όπου οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές για διάλογο κατά την διάρκεια της ξενάγησης.

δ) Προμήθεια οθονών αφής και εγκατάσταση συσκευών που επικοινωνούν ασύρματα, μέσω Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης (BLE 4.0), αμφίδρομα με άλλες συσκευές (πχ Smartphone).

Συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών περιβάλλοντος

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Πατρέων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Έξυπνων Αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων».

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων που μπορεί να μετρήσει πολλές παραμέτρους για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης. Μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων επιδιώκεται:

α) Εφαρμογή λύσεων έξυπνης πόλης για τη βελτίωση μικροκλίματος αστικών περιοχών και την προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Μέτρηση των περιβαλλοντικών δεδομένων του Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Πατρέων, ώστε να εντοπισθούν οι περιοχές που χρήζουν προστασίας και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

(γ) Καταγραφή και έλεγχος περιβαλλοντικής ρύπανσης, ποιότητας του αέρα, ηχορύπανσης και φωτορύπανσης μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.

(δ) Έλεγχος και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αστικό ιστό.

(ε) Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ μέσω πολυκαναλικής διάθεσης. (στ) Αύξηση της προσβασιμότητας σε ανοικτά δεδομένα.

 

Στους Πολίτες θα παρέχεται – μέσω εφαρμογών παρουσίασης δεδομένων έξυπνων υποδομών – η δυνατότητα προβολής χρήσιμων πληροφοριών συλλεγόμενων μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία και το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι Πολίτες θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων σχετικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος (π.χ. ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα θορύβου, μόλυνση της ατμόσφαιρας, κλπ.).

 

Πλέον των παρεμβάσεων που απαιτούν προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων και γενικότερα του απαραίτητου εξοπλισμού, προβλέπεται η ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης (portal) καθώς και εφαρμογής για φορητές συσκευές (mobile app) ως εργαλεία παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες. Επιπλέον πρόκειται να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα διαχείρισης (administrator’s platform) για τους υπευθύνους διαχειριστές του Φορέα, η οποία και θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του δικτύου αισθητήρων. Τέλος, το έργο απαιτεί τις απαραίτητες συμπληρωματικές υπηρεσίες: α) υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής/καθορισμού προδιαγραφών έργου β) υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους διαχειριστές του συστήματος και γ) σύνταξης τευχών διαχείρισης και χρήσης λογισμικών και περιβαλλόντων διεπαφής.

 

Συγκεκριμένα, το έργο θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω επιμέρους υποσυστήματα:

 

Υποσύστημα 1: Δίκτυο αισθητήρων για την συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο της πόλης. Το δίκτυο αισθητήρων θα αποτελέσει τη βασική υποδομή μέσω της οποίας θα συλλέγονται δεδομένα για περιβαλλοντικές συνθήκες και την αποτύπωση των δεδομένων εντός του αστικού ιστού του Δήμου Πατρέων. Το υποσύστημα, μέσω των κατάλληλων λογισμικών θα πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο λειτουργίας καθώς και ενημέρωση για τυχόν βλάβες του δικτύου αισθητήρων.

Υποσύστημα 2: Εφαρμογές για τους πολίτες. Στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου υποσυστήματος θα αναπτυχθούν οι εξής εφαρμογές που θα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης προς τους πολίτες:

•  Διαδικτυακή Πύλη (web portal), μέσα από την οποία θα πραγματοποιείται παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεδομένων και συνθηκών, παροχή πληροφόρησης για συνάθροιση κοινού καθώς και υπηρεσία ενημέρωσης για έκτακτες περιβαλλοντικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

•  Εφαρμογή για φορητές συσκευές (κατ’ ελάχιστο για λειτουργικά IOS και ANDROID) την οποία ο πολίτης θα μπορεί να κατεβάζει από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά ‘καταστήματα’ (Apple και Google Play store). Η εφαρμογή θα του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις περιβαλλοντικές συνθήκες που θα προκύπτουν από τα δεδομένα που θα συλλέγονται από το δίκτυο των εγκατεστημένων αισθητήρων (Υποσύστημα 1) στον αστικό ιστό της πόλης.

Υποσύστημα 3: Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, για τους Υπευθύνους του Φορέα χρήσης, το οποίο θα παρέχει, κατ’ ελάχιστο υψηλή εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης του συνόλου των αισθητήρων και θα μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα πραγματικού χρόνου ώστε τουλάχιστον να μπορεί να διαμορφώνεται το κατάλληλο πλέγμα πληροφοριών προς διάθεση στα κανάλια διεπαφής με τους τελικούς χρήστες (πολίτες).

Υποσύστημα 4: Λογισμικό διασύνδεσης του συστήματος με τρίτες εφαρμογές και πλατφόρμες. Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα παρέχει μέσω web services όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτύου αισθητήρων καθώς και θα μπορεί να αντλεί δεδομένα από τρίτα συστήματα εφόσον διαθέτουν ανοικτά δεδομένα και προσβάσιμα μέσω αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου για τη δημιουργία υποδομών Έξυπνης Στάθμευσης

Η ένωση εταιρειών LINK TECHNOLOGIES Α.Ε. - DOTSOFT Α.Ε. ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης Δήμου Αγρινίου».

 

Το σύστημα αφορά στην παρόδια στάθμευση των οχημάτων και στοχεύει στην κατανάλωση του ελάχιστου χρόνου για την εύρεση μιας θέσης από τους χρήστες,  εξασφαλίζοντας στο μέτρο του δυνατού ελεύθερη θέση στάθμευσης αλλά και στην αποτροπή στάθμευσης σε θέσεις που δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος εξοπλισμός όπως ηλεκτρονικές πινακίδες που θα πληροφορούν τους οδηγούς για το φόρτο κίνησης των οχημάτων στους δρόμους και για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα υλοποιηθεί με 850 υπόγειους αισθητήρες που θα πληροφορούν αν οι θέσεις είναι κατειλημμένες ή όχι. Παράλληλα η Δημοτική Αστυνομία θα αξιοποιεί τα στοιχεία από τους αισθητήρες, ώστε να διεξάγονται οι έλεγχοι όσο το δυνατόν πιο άμεσα και εύκολα.

Θα υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο, τόσο για την Υπηρεσία διαχείρισης του όλου συστήματος, αλλά και για τους οδηγούς. Μέσω του συστήματος αυτού θα μπορεί η Υπηρεσία διαχείρισης να ελέγχει το σύστημα και την καλύτερη λειτουργία του καθώς και οι πολίτες να οδηγούνται πιο εύκολα σε κενές θέσεις στάθμευσης και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, το σύστημα θα είναι ευέλικτο όσον αφορά στους τρόπους χρέωσης και πληρωμής.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός «έξυπνου» ολοκληρωμένου συστήματος αλληλεπίδρασης του Δήμου Καλαμαριάς με τους δημότες του.

Τα στελέχη του Δήμου θα μπορούν να διαχειρίζονται διαφορετικά υποσυστήματα, να ελέγχουν έξυπνες συσκευές και αισθητήρες διαφόρων τύπων ανεξάρτητα από τον τρόπο και τις δυνατότητες διασύνδεσής τους, να συλλέγουν δεδομένα από τις συσκευές/αισθητήρες και να έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της κατάστασης και των παραμέτρων λειτουργίας όλων των επιμέρους συσκευών/αισθητήρων που έχουν ορισθεί στο σύστημα με άμεση επισκόπηση της κατάστασης της τρέχουσας υποδομής αισθητήρων/συσκευών.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

α) συλλογή δεδομένων μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου μέσω αισθητήρων - περιβαλλοντικών σταθμών, β) σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης, γ) σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης της πληρότητας των κάδων, δ) ασύρματη Πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου και στο Διαδίκτυο, ε) στην ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του Δήμου και ζ) στην πληροφόρηση των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου με πλήθος χρήσιμων στοιχείων.

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ DOTSOFT ME THN ESA

Το αντικείμενο του νέου έργου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του ιστοτόπου ESA TIA για 3 έτη. 

Ο στόχος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Εφαρμογών (TIA) της ESA είναι να υποστηρίξει την καινοτομία στις δορυφορικές επικοινωνίες με εφαρμογές διαστημικών συστημάτων και τεχνολογιών όπως η δορυφορική πλοήγηση, Earth observation, κλπ.

Το 2020, η TIA παρουσίασε στο κοινό τις νέες στρατηγικές γραμμές προγράμματος ARTES 4.0 και τις νέες ομαδοποιημένες δραστηριότητες. Επιπλέον, το 2019 συγχωνεύτηκαν οι ESA Space Solutions και Business Applications με νέους στόχους και νέα επωνυμία. Προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι και στόχοι κρίθηκε απαραίτητο να επεκταθεί η λειτουργικότητα και να ενοποιηθούν οι υπάρχοντες ιστότοποι.

Το αντικείμενο του έργου που ανέλαβε η DOTSOFT επικεντρώνεται στη συντήρηση καθώς και σε τροποποιήσεις των υπαρχόντων ιστότοπων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση ανταλλαγής πληροφοριών και ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών.

 

Pages