Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάπτυξη µίας διαδικτυακής πλατφόρµας και µίας εφαρµογής πληροφορικής για την κάλυψη του κενού πληροφόρησης και συνεχούς ενηµέρωσης του κοινού της Ρόδου (πολιτών και επισκεπτών) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχεδιάζονται και λαµβάνουν χώρα στο νησί, καθώς έως σήµερα υπάρχουν µόνο αποσπασµατικές πληροφορίες µέσα από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρόδου, εφαρµογές για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της Ρόδου και τουριστικούς οδηγούς και portals µε περιορισµένες πληροφορίες ή πληροφορίες µόνο για τις εδραιωµένες ετήσιες βασικές εκδηλώσεις του νησιού.
Κύριος στόχος της υλοποιούμενης Πράξης είναι μία προσέγγιση του αρχαιολογικού χώρου που να βασίζεται στην αξιοποίηση της φιλοσοφίας και των τεχνολογιών Web 2.0. Εφαρμογές εναλλακτικά κατηγοριοποιημένου και με ελκυστικές θεματικές οργανωμένου πληροφοριακού υλικού θα προσφέρονται τόσο στους εξ αποστάσεως επισκέπτες, όσο και σε εκείνους που επισκέπτονται το χώρο. Οι εφαρμογές που θα σχεδιαστούν θα ενταχθούν στο σχεδιασμό των ενοτήτων του portal και θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες ανοικτού κώδικα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση από πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών (συσκευές κινητής τηλεφωνίας, PDAs και άλλες). Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθεί σειρά εργαλείων που θα προωθήσει την επικοινωνία με τους επισκέπτες (διαδικτυακούς και μη).

Ειδικότερα οι στόχοι της πράξης είναι:

  • ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρόδου μέσα από την ιστορία της με χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
  • ενίσχυση του πολιτιστικού προϊόντος της Ρόδου,
  • βαθύτερη αντίληψη και αμεσότερη κατανόηση των μνημείων και των εκδηλώσεων της Ρόδου
  • αύξηση της επισκεψιμότητας στο νησί  αύξηση της ενασχόλησης της νεολαίας λόγω και της αξιοποίησης διαδραστικών εργαλείων.

Το έργο θα συνεισφέρει στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων με τους ακόλουθους τρόπους:

  • με τη δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με κατηγοριοποιημένο ψηφιακό υλικό κατάλληλα τεκμηριωμένο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη ανεύρεσή του,
  • με την αποδοχή διεθνώς αποδεκτών πρότυπων τεκμηρίωσης ώστε οι πληροφοριακές δομές που θα αναπτυχθούν να είναι προσβάσιμες από διαφορετικά συστήματα αναζήτησης, για να παρέχεται συνδυαστική γνώση σε σύγχρονο περιβάλλον,
  • με τη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου ηλεκτρονικής πρόσβασης του ψηφιακού υλικού από το κοινό.

Η Σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους – πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ. εναρίθµου έργου 2019ΕΠ06710012)