Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του υποέργου 1 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προβολής και ανάδειξης μνημείων Ακρόπολης Λίνδου» της πράξης «Προβολή και ανάδειξη Μνημείων ακρόπολης Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου». Το υποέργο 1 - θα βρίσκεται σε άμεση συνέργεια με το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση ψηφιακής προβολής μνημείων ακρόπολης Λίνδου και παραγωγή περιεχομένου» το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία - και αφορά στα παρακάτω: α) Υλοποίηση των εργασιών επιλογής και επιστημονικής τεκμηρίωσης του υλικού, συγγραφή κειμένων για τις εφαρμογές του έργου και σχεδιασμό του περιεχομένου των εφαρμογών, καθώς και ανάθεση υπηρεσιών μετάφρασης του συνόλου των κειμένων στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο της Πράξης «Προβολή και ανάδειξη Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου». β) Παροχή εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων στον ανάδοχο του έργου, στο πλαίσιο της κείμενης Νομοθεσίας, για τη λήψη φωτογραφιών και τη διενέργεια βιντεοσκοπήσεων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου και τον έλεγχο όλου του απαραίτητου έγγραφου, έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού πριν την προβολή του.
Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη της ανάγκης για αύξηση της επισκεψιμότητας και της προσέλκυσης τουριστών νέας γενιάς, η παροχή νέων καινοτόμων e-υπηρεσιών μέσω της σύζευξης πολιτιστικών αγαθών και του τουρισμού της εμπειρίας, καθώς και η αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και της προβολής του τουριστικού προϊόντος της Λίνδου μέσω της χρήσης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών σε εναρμόνιση με τους στόχους του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2021.
Τα οφέλη του έργου:
Το έργο προβλέπει την

  • Ανάπτυξη Διαδικτυακών Διαδραστικών Πολυμεσικών εφαρμογών
  • Ανάπτυξη Εφαρμογής Εικονικής Περιήγησης
  • Ανάπτυξη Εφαρμογής φορητής εικονικής πραγματικότητα με στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη των μνημείων Ακρόπολης Λίνδου σε ένα ελκυστικό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020)