Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)», υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” και αφορά στη δημιουργία εναλλακτικών Προσκυνηματικών Διαδρομών αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία και μεθόδους, συνιστώντας έτσι, ένα καινοτόμο τουριστικό προϊόν που έχει ως σκοπό να αναδείξει σημαντικά θρησκευτικά μνημεία που βρίσκονται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας.
Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

  • Εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Τεκμηρίωση και ανάδειξη κατ΄ ελάχιστον 15 επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων.
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σχετικά με Εναλλακτικές Προσκυνηματικές Διαδρομές.
  • Ανάπτυξη πλατφόρμας Προσκυνηματικού Τουρισμού και εφαρμογών ψηφιακών διαδρομών (routes), παρέχοντας on line πολιτιστικό περιεχόμενο και σχεδίαση εναλλακτικών περιηγητικών διαδρομών (visit routes) ανάλογα με τις προτιμήσεις του επισκέπτη.
  • Δημιουργία και λειτουργία 3 εξειδικευμένων Κέντρων Πληροφόρησης για τον Προσκυνηματικό Τουρισμό σε Ιωάννινα, Αργυρόκαστρο και Κορυτσά.
  • Ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς με τη δημιουργία ενός Δικτύου Επιχειρήσεων γύρω από τον Προσκυνηματικό Τουρισμό.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Η προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού με την αξιοποίηση των θρησκευτικών πολιτιστικών πόρων της περιοχής και η ενίσχυση και προβολή των ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων.
  • Η αύξηση των επισκεπτών / τουριστών στη περιοχή.
  • Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

ΤΟ έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «INTERREG - IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%) (ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ51860021).