Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων-εφαρμογών, του ψηφιακού περιεχομένου και της παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας σειράς Τεχνική Προσφορά για το έργο: «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου» 12 ολοκληρωμένων ψηφιακών ξεναγήσεων, καθώς και ενός ψηφιακού περιβάλλοντος διάθεσης πολυμεσικού υλικού τουριστικής προβολής της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» για τους πέντε (5) βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους θέασης και ακρόασης της Περιφέρειας (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία, Γίτανα) και για άλλα σημεία ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής Διαδρομής, τόσο για τους επιτόπιους όσο και για τους διαδικτυακούς επισκέπτες της. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) εξυπηρετητών (ένας ανά αρχαίο Θέατρο) και (5) wifi access points στην είσοδο των πέντε μνημείων, για τον τοπικό διαμοιρασμό, μέσω ασύρματου δικτύου, του περιεχομένου των επιτόπιων ψηφιακών ξεναγήσεων στις έξυπνες συσκευές των επισκεπτών. Με τη σύμβαση θα υλοποιηθεί το Υποέργο 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου» της Πράξης: «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία». Ειδικές Απαιτήσεις – Ιδιαιτερότητες
Το έργο περιλαμβάνει/Οφέλη του έργου:
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας σειράς ολοκληρωμένων ψηφιακών ξεναγήσεων καθώς και ενός ψηφιακού περιβάλλοντος διάθεσης πολυμεσικού υλικού τουριστικής προβολής της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Η δράση στοχεύει να δημιουργήσει ένα ελκυστικό «περίβλημα» για την οργάνωση μιας συγκροτημένης «βιωματικής» εξερεύνησης με κέντρο τους 5 βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους θέασης και ακρόασης της Ηπείρου και την δημιουργία ενός εξειδικευμένου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού. Αφορά στα κάτωθι Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου: Δωδώνης (Π.Ε. Ιωαννίνων), Νικόπολης (Π.Ε. Πρέβεζας), Κασσώπης (Π.Ε. Πρέβεζας), Αμβρακίας (Π.Ε. Άρτας), Γιτάνων (Π.Ε. Θεσπρωτίας)

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών προς το κοινό.
  • Εμπλουτισμός του πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος.
  • Υποστήριξη της προσπάθειας διατήρησης της ιστορικότητας της πληροφορίας - Διασφάλιση της προσβασιμότητας του υλικού στο μέλλον.
  • Σημαντική βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα κινητικότητας, στην αρχαιολογική – ιστορική – πολιτιστική πληροφορία.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το πολιτιστικό απόθεμα και τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, στοιχείο που συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στην γνώση – πληροφορία, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές πληροφορίες και υπηρεσίες.
  • Οικονομική ανάπτυξη μέσω της προβολής των πολιτιστικών αγαθών και της αξιοποίησης του πολιτιστικού περιεχομένου σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ενημέρωση, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση.

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του υποέργου 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου» της Πράξης: «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 319/30-01-2019 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 503553411. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.