Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο αφορά στην υλοποίηση μια σειρά ψηφιακών εφαρμογών που σκοπό έχουν τη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εκθεμάτων του Μουσείου, καθώς και στη βιωματική μάθηση των επισκεπτών (ενηλίκων και παιδιών), έτσι ώστε η επίσκεψη στο Μουσείο να καταστεί μια ανεπανάληπτη εμπειρία, που θα αποτιμηθεί θετικά από τους αποδέκτες. Η παρούσα πρόταση θα βοηθήσει στην ανάδειξη του εκθεσιακού πλούτου και των συλλογών του Μουσείου που θα τις καταστήσουν ελκυστικές και προσβάσιμες σε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και χρηστών. Οι προτεινόμενες ψηφιακές εφαρμογές αναφέρονται και συμπληρώνουν τις Μόνιμες Εκθέσεις του Μουσείου εμπλουτίζοντας και επαυξάνοντας το περιεχόμενο τους.
Στόχος είναι η εξειδικευμένη, θεματικά/τεχνολογικά/επικοινωνιακά, υποστήριξη προβολής και προώθησης των εκθέσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιακή αναβάθμιση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Μουσείου μπορεί να συμβάλει στην καθιέρωση της Λέσβου ως ποιοτικού Πολιτιστικού και Τουριστικού προορισμού, για την κάλυψη σύγχρονων και ειδικών τουριστικών απαιτήσεων μεγάλων τμημάτων της διεθνούς τουριστικής αγοράς, με οργανωμένες και πολυεπίπεδες «πληροφορίες».
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», με βάση την 2163/12.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΒ87ΛΩΥ4Ε) Απόφαση Ένταξης της Πράξης, και έχει λάβει κωδικό MIS 5031788. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ