Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) Κωδικός ΣΑΕΠ 0021 (αριθ. εναριθ. έργoυ 2019ΕΠ00210028) κωδικός MIS 5032332