Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Ο κύριος στόχος του έργου CLIMEX είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που προκαλούν ακραίες κλιματικές συνθήκες σε θερμοκρασία και βροχόπτωση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κίνα, χρησιμοποιώντας ομογενοποιημένα δεδομένα υψηλής ποιότητας. Οι στόχοι του έργου που επιτεύχθηκαν είναι:

Οι στόχοι του έργου που επιτεύχθηκαν είναι:

 • α) συλλογή όλων των διαθέσιμων ακατέργαστων ημερήσιων δεδομένων θερμοκρασίας και βροχόπτωσης και μεταδεδομένων και στις δύο χώρες και η υποβολή τους σε λεπτομερή ποιοτικό έλεγχο,
 • β) την εφαρμογή μεθόδων ομογενοποίησης σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα επιφανειακής θερμοκρασίας και βροχόπτωσης,
 • γ) τον υπολογισμό και την ενημέρωση των εθνικών κλιματολογικών κανονικών με βάση ομογενοποιημένες σειρές δεδομένων
 • δ) εφαρμογή τεχνικών χωρικής παρεμβολής, κατάλληλων για μετεωρολογικά δεδομένα, σε ομογενοποιημένες σειρές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, προκειμένου να συσχετιστούν οι μετεωρολογικές μεταβλητές με διάφορους γεωχωρικούς (γεωγραφικούς και τοπογραφικούς) παράγοντες όπως ύψος εδάφους, παράκτιες επιδράσεις, προσανατολισμός κ.λπ. και δημιουργία συνεχών επιφανειών από σημεία δεδομένων,
 • ε) χαρτογραφική αναπαράσταση της ημερήσιας θερμοκρασίας και βροχόπτωσης με χρήση τεχνικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS),
 • στ) τον υπολογισμό των κατάλληλων κλιματικών ακραίων δεικτών ώστε να περιγράφεται η κατάσταση και οι αλλαγές στο κλιματικό σύστημα από το παρελθόν μέχρι σήμερα,
 • ζ) μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα με άτλαντα για το κλίμα, ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης, ανοιχτή πύλη δεδομένων και εφαρμογή για κινητά.

Η πλατφόρμα CLIMEX παρέχει επίσης μια διεπαφή ιστού για την οπτικοποίηση των δεδομένων με τη μορφή διαδραστικών χαρτών και γραφημάτων καθώς και API για πρόσβαση και χρήση των δεδομένων.

Με δεδομένα από 56 μετεωρολογικούς σταθμούς στην Ελλάδα σε 366 μετεωρολογικούς σταθμούς στην Κίνα, το CLIMEX σκοπεύει να λύσει τα δύο μεγάλα προβλήματα που σχετίζονται με τα κλιματικά δεδομένα, την προσβασιμότητα και την αξιοπιστία. Θα παρέχει υψηλής ποιότητας δεδομένα, σε επίπεδο σταθμού, από εθνικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, αλλά και πλέγματα δεδομένων από τη χωρική ανάλυση των δεδομένων του σταθμού. 

Η πλατφόρμα θα προσφέρει πολλά οφέλη όπως:

 • βελτίωση της διαθεσιμότητας κλιματικών πληροφοριών,
 • βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για άτομα ή αρχές για θέματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κλιματικές συνθήκες,
 • συνεισφορά στην οικονομία και την κοινωνική ευημερία.
 • επιλογή γεωγραφικού υπόβαθρου,
 • επιλογή από μία ή περισσότερες μετεωρολογικές παραμέτρους ή/και κλιματικούς δείκτες
 • επιλογή χρονικού βήματος (ημερήσιο, μηνιαίο ή ετήσιο)
 • επιλογή ημέρας, μήνα και έτους.
 • σταθμού της τοποθεσίας 

Τα προϊόντα που θα έχουν δωρεάν άδεια λήψης θα είναι:

 • οι κλιματικοί δείκτες,
 • τα μηνιαία / ετήσια πλέγματα δεδομένων με τη μορφή αρχείων geotiff και jpeg,
 • τα γραφήματα των ομογενοποιημένων σειρών δεδομένων, τα υπολείμματά τους σε σχέση με τα κλιματικά μέσα και των τάσεων,
 • Περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης, εφαρμογή για κινητά και κλιματικός άτλαντας με ανοιχτή πύλη δεδομένων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα επωφεληθούν από τα ευρήματα του CLIMEX είναι:

 • Περιβαλλοντικές αρχές επιβολής του νόμου
 • Ενεργειακές Αρχές
 • Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος
 • Αρχές πολιτικής προστασίας
 • Αρχές δημόσιας υγείας
 • Αρχές γεωργίας και τροφίμων
 • Αρχές ύδρευσης και διαχείρισης
 • Περιβαλλοντικοί φορείς
 • Ιατρικοί επαγγελματικοί σύλλογοι
 • Αγροτικά σωματεία
 • Αρχές επιβολής του νόμου
 • Κοινοτικές / Περιφερειακές πολεοδομικές αρχές
 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Τεχνικά Επιμελητήρια και συναφείς επαγγελματικές ενώσεις
 • Οργανισμοί Τυποποίησης
 • Χρηματοοικονομικός / Τραπεζικός τομέας