Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η συμβολή των Social Media στη διαχείριση των κρίσεων (COSMIC) του έργου θα προσδιορίσει τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε καταστάσεις κρίσης για την προστασία των απλών πολιτών. Θα εξασφαλίζουν καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ της πρόληψης, της ανίχνευσης, της υποβολής εκθέσεων και της διάσωσης σε καταστάσεις κρίσης, ώστε να βοηθούν υπαλλήλους και διασώστες (δηλαδή η αστυνομία και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αναζήτησης και διάσωσης καθώς και ιατρικό προσωπικό) με τη χρήση νέων ΤΠΕ και εφαρμογών, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Η DOTSOFT και η HRT έχουν δημιούργησαν μια κοινή ομάδα Ε&Α για να συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο (DOTSOFT ως υπεργολάβος της HRT). Η DOTSOFT και η HRT συνεργάστηκαν και συνέβαλαν σε όλα τα Πακέτα Εργασίας και πιο συγκεκριμένα στην Χαρτογράφηση Κρίσης και στη χρήση των σημερινών τεχνολογιών σε κρίση, στην εκπόνηση μελετών περίπτωσης, στη χαρτογράφηση της χρήσης των αναδυόμενων εφαρμογών και επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης από το κοινό.

Ιστοσελίδα έργου: www.cosmic-project.eu