Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το έργο DEVELOPMENT, στοχεύει στην παροχή λύσεων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου συστήματος δυναμικής πρόβλεψης της ζήτησης με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (machine-learning), ποσοτικοποιώντας ταυτόχρονα και την προστιθέμενη αξία των δυναμικών προβλέψεων ζήτησης στο κόστος των εφοδιαστικών αλυσίδων μέσω χρήσης κατάλληλων αλγορίθμων διοίκησης λειτουργιών (operations-management), ώστε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην υλοποίησης μιας υπηρεσίας που θα είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί χωρίς μεγάλα κόστη επένδυσης από τις ΜΜΕ. 

https://development-project.eu/