Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το eEnviPer είναι μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα για την εφαρμογή, διαχείριση και διαβούλευση των περιβαλλοντικών αδειών. Μέσω του eEnviPer η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης γίνεται πιο διαφανής, προσβάσιμη και αποτελεσματική.

Η πλατφόρμα eEnviPer αναπτύχθηκε, και χρησιμοποιήθηκε σε πιλοτικό επίπεδο τη διετία 2012-2014. Η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε από πέντε κοινότητες – πιλότους, υποστηριζόμενη από το Πρόγραμμα Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική ΤΠΕ.

Το έργο ανέδειξε τα πλεονεκτήματα του SOA και του cloud computing ολοκληρώνοντας αλληλεπικαλυπτόμενα υφιστάμενα συστήματα τα οποία υποστηρίζουν περιβαλλοντικές διαδικασίες και αδειοδοτήσεις, παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες σε διάφορα επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό) αλλά και σε πολλές κατηγορίες χρηστών: περιβαλλοντικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές εταιρείες, μηχανικούς περιβάλλοντος, πολίτες.

Τα υποστηριζόμενα συστήματα περιλαμβάνουν: (i) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την Υποστήριξη λήψης αποφάσεων από κρατικές υπηρεσίες  (ii) Συστήματα Ροής Εργασιών που επιτρέπουν την έκδοση και την παρακολούθηση περιβαλλοντικών αδειών προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις (iii) Συμμετοχικές πλατφόρμες Web 2.0 οι οποίες επιτρέπουν την δημόσια διαβούλευση επί περιβαλλοντικών θεμάτων και (iv) Συστήματα διαχείρισης γνώσης (knowledge management systems - KMS) τα οποία θα υποστηρίζουν τους μηχανικούς κατά τις διαδικασίες της Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης ή αξιολόγησης.

Η DOTSOFT υποστήριζε ην εταιρεία DRAXIS σε όλες τις δράσεις καθορισμού προδιαγραφών και ανάπτυξης του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.eenviper.eu