Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. σε συνεργασία με τη LIVING PROSPECTS Ε.Π.Ε. παρείχε υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης και διαχείρισης Τεχνικού Συμβούλου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας, υλοποίησης και παραλαβής της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)», και ειδικά για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης.
Η Ένωση Εταιρειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ανέλαβε την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τις φάσεις ανάπτυξης της Μελέτης Εφαρμογής, υλοποίησης του εξειδικευμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΝαυτικήςΕκπαίδευσης, εκπαίδευσης των χρηστών έως και την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και της οριστικής παράδοσης-παραλαβής του. Η Ένωση ταυτόχρονα ανέλαβε τη διαχείριση για την υλοποίηση της Πράξης «MARIS» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». 

Το έργο MARIS χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και στόχος του είναι:

  • Η παροχή Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα και στους πολίτες.
  • Η συνεχής προσέλκυση νέων ανθρώπων για τη στοχευμένη και εστιασμένη, σύμφωνα με τις επίκαιρες ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας, ανάπτυξη κατάλληλα εκπαιδευμένων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, επαγγελματιών, τόσο στους παραδοσιακούς, όσο και σε σύγχρονους τομείς δραστηριότητας του ναυτιλιακού πλέγματος.
  • Η ώσμωση μεταξύ των δύο θεσμικά αρμόδιων φορέων για την εμπορική ναυτιλία, της Κύπρου και της Ελλάδας, και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και χρήσιμων συμπερασμάτων προς όφελος στελεχών και επιχειρήσεων του κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: marisproject