Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Οι Ευρωπαϊκές περιφέρειες αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη κινητικότητα καθώς και υψηλά επίπεδα συμφόρησης. Αδιαμφισβήτητα, υπάρχει έντονη ανάγκη για αύξηση της χρήσης βιώσιμων μέσων μεταφοράς με την προώθηση συνδυασμένων μεταφορών, τη τεχνική καινοτομία και τη χρήση καθαρότερων και  αποτελεσματικότερων συστημάτων μετακίνησης. Ως ετούτου, οι Ευρωπαϊκές περιφέρειες χρειάζεται να αναλάβουν τη μετάβαση σε συστήματα μεταφοράς με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και πόρων, προκειμένου να αυξηθεί η κινητικότητα, να εξαλειφθούν σημαντικά εμπόδια, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και την αύξηση της απασχόλησης. Σε αυτό το απαιτητικό πλαίσιο, όπου μια αποτελεσματική δράση απαιτεί μια ισχυρή διαπεριφερειακή συνεργασία, προκύπτει το πρόγραμμα REGIO-MOB, που έχει ως γενικό στόχο να εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης προωθώντας τη βιώσιμη κινητικότητα.

Οι εταίροι του REGIO-MOB αναμένεται να συμβάλουν στην εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή τους, βελτιώνοντας τις επιδώσεις των πολιτικών τους ως αποτέλεσμα μιας κοινής διαδικασίας μάθησης. Η Βελτίωση αυτή θα υλοποιηθεί με την ανάπτυξη στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης με μια ολιστική προσέγγιση.

* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.interregeurope.eu/regio-mob/