Η αποστολή των βιογραφικών σας στοιχείων σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων. Πριν μας αποστείλετε τα βιογραφικά σας στοιχεία, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους παρόντες όρους και συμφωνείτε με αυτούς.

Εσείς φέρετε την ευθύνη της παροχής ακριβών και αληθών πληροφορίων.

Η DOTSOFT A.E. προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε δια μέσου της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας και της επισύναψης του βιογραφικού σας σημειώματος με σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση στην DOTSOFT A.E για την οποία κρίνετε ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης.

Τα δεδομένα του βιογραφικού που μας αποστείλαμε τα επεξεργαζόμαστε μόνο για λόγους πιθανής πρόσληψης σε περίπτωση που προκύψουν ανοικτές θέσεις απασχόλησης στην εταιρεία μας. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά σε σχετικό Σύστημα Παρακολούθησης των Υποψηφίων Εργαζομένων, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα μοιραζόμαστε με κανέναν άλλο και θα τα διατηρήσουμε στο Σύστημά μας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) ημερολογιακών μηνών από τη στιγμή που λάβαμε το βιογραφικό σας. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος και εφόσον δεν προκύψει πρόσληψη, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας και θα σας ενημερώσουμε για την διαγραφή. Διαφορετικά, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για μελλοντικούς σκοπούς και ρόλους στην εταιρεία μας.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή αίτησης στην DOTSOFT A.E μέσω επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/).

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.. +302310500181 ή/και [email protected]