ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε. ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT ΑΕ με το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου (4.2.1) & Διαδραστική Πλατφόρμα ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση (5.2.1) της πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», σύμφωνα με την από 29/01/2019 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Στόχος του έργου «ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης αυθεντικότητας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπορική τους αξιοποίηση, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.

Τα παραδοτέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι:

  • Δημιουργία Βάσης δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου, όπου θα καταχωρούνται, θα οργανώνονται και θα τηρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων ταυτοποίησης προϊόντων.
  • Ανάπτυξη Διαδραστικής Πλατφόρμας ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση, με στόχο να αποτελέσει την κεντρική διαδικτυακή πύλη υποστήριξης των ΜΜΕ επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής, αναπτύσσοντας την επιχειρηματικότητα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LIVING PROSPECTS Ε.Π.Ε. - DOTSOFT Α.Ε. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Ένωση Εταιρειών Living Prospects - DotSoft ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας MARIS (MArine caReer Information System)»” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020», σύμφωνα με την από 22 Ιουνίου 2018 υπογεγραμμένη σύμβαση. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης και διαχείρισης στην Αναθέτουσα Αρχή από Τεχνικό Σύμβουλο σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας, υλοποίησης και παραλαβής της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)», και ειδικά για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η Ένωση Εταιρειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ανέλαβε την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τις φάσεις ανάπτυξης της Μελέτης Εφαρμογής, υλοποίησης του εξειδικευμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΝαυτικήςΕκπαίδευσης, εκπαίδευσης των χρηστών έως και την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και της οριστικής παράδοσης-παραλαβής του. Η Ένωση ταυτόχρονα ανέλαβε τη διαχείριση για την υλοποίηση της Πράξης «MARIS» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Pages