Νέο έργο της DOTSOFT στη ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.

Η DOTSOFT ΑΕ υπέγραψε νέα σύμβαση με τη ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» µε ακρωνύµιο GUT-BPL.

 

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση τριών επιδαπέδιων σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων καινούριας κατασκευής και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό(σταθμοί φόρτισης), την μεταφορά του εξοπλισμού στους οικείους Δήμους, την συναρμολόγηση του, το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών & μικρούλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα υποδεικνυόμενα από τους Δήμους σημεία, την σύνδεση των σταθμών φόρτισης, την ρύθμιση, τον έλεγχο και την παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, την εκπαίδευση του προσωπικού και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος.

 

Η εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης θα πραγματοποιηθεί σε εύκολα προσβάσιμα σημεία που θα υποδειχθούν από  τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης.

 

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α) κατά ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό 15%.

 

Share this post