Νέο έργο της DOTSOFT Α.Ε. στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Η εταιρεία DOTSOFT Α.Ε. επεκτείνει της πόλεις στις οποίες εγκαθιστά έξυπνες
εφαρμογές. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας υπέγραψε σύμβαση στα πλαίσια υλοποίησης του
έργου με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης
κινητικότητας».

Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται αναλυτικά από τα παρακάτω:

  • Σύστημα Ελέγχου θέσεων στάθμευσης
  • Σύστημα Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wifi spots)
  • Σύστημα ελέγχου πληρότητας κάδων
  • Προμήθεια δύο (2) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
  • Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών πινακίδων
  • Ανάπτυξη μίας (1) ενιαίας πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και βιώσιμης κινητικότητας
  • Ανάπτυξη μίας (1) ενιαίας εφαρμογής «έξυπνης πόλης» για κινητά τηλέφωνα σε iOS και Android

Τα οφέλη της δράσης αναμένονται να είναι πολλαπλά. Πιο συγκεκριμένα, η
ελεγχόμενη στάθμευση θα εξασφαλίσει εύκολη προσβασιμότητα των κατοίκων στην
περιοχή και τη διευκόλυνση των κινήσεών τους μέσα σε αυτή, ενώ η όχληση και η
ρύπανση θα μειωθεί. Επίσης, η προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων
συντελούν στη μεγαλύτερη ασφάλεια των πεζών και στην καλύτερη ροή των
οχημάτων, ενώ προσδίδουν στην εικόνα σύγχρονης πόλης στην εμπορική περιοχή.
Στο ίδιο συντελεί και η εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, που
προωθούν την ηλεκτροκίνηση για το Δήμο και για τους πολίτες. Το σύστημα
ελέγχου πληρότητας κάδων, καθώς και η χρήση του ηλεκτροκίνητου λεωφορείου
δίνουν στο Δήμο τη δυνατότητα να εξοικονομήσει πόρους και να μειώσει τη
ρύπανση, με άμεσα οφέλη στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 130.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κοινοποίηση άρθρου