Νέο έργο της ένωσης των εταιρειών Dotsoft A.E. και Modus A.E. , στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας !

Στην Θεσσαλονίκη στις 21/ 12 / 2022, υπεγράφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ένωσης των εταιρειών DOTSOFT A.E και MODUS A.E. για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Η DOTSOFT Α.Ε. με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία έχει εδραιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, με έργα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο της ελληνικής περιφέρειας όσο και του διεθνούς χώρου - εφαρμόζοντας την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που κατέχει στην παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριακών λύσεων! Η MΟDUS Α.Ε δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής, με στρατηγικό της στόχο την ανάπτυξη τεχνολογικά κορυφαίων λύσεων διαχείρισης γνώσης, καθώς και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Στην Ελλάδα και διεθνώς, η συμμετοχή της είναι ενεργή σε ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια , ημερίδες και εκθέσεις ! Το αντικείμενο της σύμβασης για την ένωση των εταιρειών « DOTSOFT A.E - MODUS A.E..», αφορά την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ΤΠΕ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προάγοντας την διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης όπως αυτή εκτελείται από τις υπηρεσίες της ΠΚΜ, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων (πολιτών/επιχειρήσεων/δημοσίων υπηρεσιών), την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων των στελεχών του φορέα. Συγκεκριμένα, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται τόσο ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία συστήματος ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, το οποίο θα εμπεριέχει ένα σύνολο υποσυστημάτων που αντιμετωπίζουν ολιστικά το θέμα, τόσο από την άποψη του συναλλασσόμενου όσο και από τη μεριά της ΠΚΜ ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη και παροχή εξωστρεφών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις και η ικανοποίηση κατάλληλων συνθηκών για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν ψηφιακές υπηρεσίες για το σύνολο διαδικασιών που θα βελτιστοποιηθούν, θα μοντελοποιηθούν και θα ψηφιοποιηθούν από το ανάδοχο σχήμα ,με χρήση των υποσυστημάτων και εργαλείων του υπό προμήθεια συστήματος. Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 287.680,00€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ) Φορέας χρηματοδότησης της αναφερόμενης σύμβασης διάρκειας 14 μηνών , είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Κοινοποίηση άρθρου