ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT A.E. ME THN ETAIΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Αθήνα , η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.)
και η εταιρεία πληροφορικής με εγχώρια και διεθνή δράση, Dotsoft A.E., υπέγραψαν
στις 27/12/2022 σύμβαση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία
της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment
and Poverty Reduction - “Skills on Demand”»

Φορείς χρηματοδότησης της αναφερόμενης σύμβασης, διάρκειας τεσσάρων μηνών είναι
o Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και ο
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας (EEA Grants & Norway Grants), οι οποίοι
χρηματοδοτούνται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Οι επιχορηγήσεις
έχουν δύο στόχους: α) να συνεισφέρουν σε μια Ευρώπη ισότιμη, κοινωνικά και οικονομικά
και β) να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ Ισλανδίας-Λιχτενστάιν-Νορβηγίας και των 15
Δικαιούχων Κρατών στην Ευρώπη.

Το έργο «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction» - “Skills on Demand”
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας
στην Ελλάδα» - ύψους 6,5 εκ. ευρώ. Διαχειριστής της επιχορήγησης του προγράμματος,
στην Ελλάδα, είναι η ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία - ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία
με την ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 360 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία - Human Rights
360.

Στόχοι του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction» - “Skills
on Demand” είναι :
-Η υποστήριξη της επανένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας (άνεργοι,
δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, ευάλωτα ή σε μειονεκτική θέση
άτομα) .
-Η δομημένη αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό
επίπεδο.
-H συνολική ενίσχυση του Δήμου της Αθήνας ως προς την ενδυνάμωση και την υποστήριξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσω της απασχόλησης.

Κοινοποίηση άρθρου