Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τα Ηνωμένα Έθνη

Η DOTSOFT διευρύνει το διεθνές αποτύπωμά της, έπειτα από την πρόσφατη ανάθεση
έργου ΤΠΕ από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO - Food
and Agriculture Organization ) και την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και
υποστήριξης της υλοποίησης συστήματος διαχείρισης δεδομένων απογραφής-αναφορών
και παρακολούθησης για Eιδικά Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές στο Αζερμπαϊτζάν .
Το εν λόγω έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση του σχεδιασμού και της ικανότητας
διαχείρισης του συστήματος των Ειδικά Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών στο
Αζερμπαϊτζάν με στοχευμένη προγραμματική και επιχειρησιακή υποστήριξη στους
Εθνικούς Δρυμούς Shirvan και Hirkan και τις καθορισμένες παρακείμενες εξυγιαντικές
ζώνες τους.
Η υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης θα υποστηρίξει τους στρατηγικούς στόχους του
Οργανισμού για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας και τη δημιουργία
συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών των Ειδικά Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση ζωνών προστασίας με πιο
βιώσιμη χρήση πόρων σε περιοχές που γειτνιάζουν άμεσα με αυτές.
Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος για τη διατήρηση και τη βιώσιμη
χρήση της βιοποικιλότητας με ενίσχυση του συστήματος προστατευόμενων περιοχών του
Αζερμπαϊτζάν μέσω βελτιωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης, το οποίο εκτελείται από
τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας και το Υπουργείο Οικολογίας και Φυσικών Πόρων
(MENR) με χρηματοδότηση από το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ταμείο (GEF - Global
Environment Facility).

Κοινοποίηση άρθρου