Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. παρείχε υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού για λογαριασμό της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.Δ.Ι.).

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με το έργο αυτό επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Δικαιοσύνης και την προώθηση μιας σύγχρονης νοοτροπίας- αντίληψης για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και των συναφών διοικητικών υπηρεσιών αυτής. Η νέα αυτή νοοτροπία αποβλέπει στην δυνατότητα προσαρμογής του δικαστικού λειτουργού στη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στην ανάγκη τόσο της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της εξάλειψης της διαφθοράς όσο και της ευελιξίας - ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης, με κυρίαρχο στόχο την ακώλυτη εξυπηρέτηση του πολίτη και την πλήρη απαλοιφή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

Το έργο της Ε.Σ.Δ.Ι. υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

Στο πλαίσιο του έργου η εταιρεία μας οργάνωσε και  συγκέντρωσε το εκπαιδευτικό υλικό των διδασκόντων της Σχολής, σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής διδασκαλίας.

Κατά το στάδιο δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού η εταιρεία μας, ανέλαβε την εκπαίδευση των στελεχών της Σχολής ώστε να εξειδικευθούν στη χρήση των εργαλείων ψηφιοποίησης, στη συντήρηση των υποδομών και την μεθοδολογία υποβοήθησης των διδασκόντων στην ανάπτυξη νέου υλικού. 

Με την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι της Ε.Σ.Δι. έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης και ενίσχυσης της ποιότητας της εκπαίδευσή τους με τις ακόλουθες δράσεις:

  • απομακρυσμένη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό
  • άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους λοιπούς εκπαιδευόμενους-
  • «ασύγχρονη» επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και forum συζητήσεων για συγκεκριμένα θέματα διδασκαλίας
  • παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών μαθημάτων/δράσεων
  • παρακολούθηση podcasts, δηλαδή ηχογραφημένη διδασκαλία ή σχολιασμός συχνά πάνω σε κάποια παρουσίαση ή σε κάποια εκπαιδευτική πηγή
  • διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία αξιολόγησης, όπως online quiz, ερωτηματολόγια κατανόησης και αυτοαξιολόγησης, ηλεκτρονική υποβολή εργασιών κ.α.
  • ενσωμάτωση ηλεκτρονικών πηγών στη διδασκαλία (π.χ. βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, online εθνική και διεθνής νομοθεσία και νομολογία κ.α., μελέτες και ηλεκτρονικά βιβλία κ.α.).