Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η κεντρική ιδέα της παρούσας ερευνητικής πρότασης αφορά στη συνδυαστική αξιοποίηση διαθέσιμων τεχνολογιών αιχμής και την εφαρμογή τους στην πρόληψη και παρακολούθηση ενός κρίσιμου παράγοντα για την ασφάλεια των ιστορικών κτιρίων. Τα ιστορικά κτίρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και πέρα από την ανάγκη προστασίας έναντι σε κινδύνους, είναι γενικά αποδεκτό ότι έχουν ορισμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφορικά με τη συμπεριφορά τους απέναντι στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών όπως η φωτιά. Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα για την προστασία των κτιρίων αυτών από τον κίνδυνο της φωτιάς, αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για την έγκαιρη αποτίμηση και παρακολούθηση του επιπέδου πυρασφάλειας του κτιρίου, με τη χρήση τεχνολογιών ΒΙΜ (Buίlding Informatίon Modellίng) και ΙοΤ (Internet of Things), μέσα σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης και παρακολούθησης. Το εργαλείο που θα αναπτυχθεί εκτός από την αξιολόγηση του ρίσκου, θα αποτελέσει και υποστηρικτικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου πυρασφάλειας, αποτελώντας ταυτόχρονα και τη βάση για έναν συνεχή και δυναμικό έλεγχο των κρίσιμων παραγόντων ελέγχου του ιστορικού κτιρίου. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ένα Δυναμικό Μοντέλο αποτίμησης των μέτρων πυρασφάλειας (Dynamίc Fire Safety Model — DFSM), το οποίο Θα αποτελεί ένα παραμετρικό μοντέλο που Θα σχεδιαστεί με βάση την ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων πυρασφάλειας.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι κωδικοποιημένοι οι εξής:

  • Η έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση των μέτρων πυρασφάλειας που εφαρμόζονται για την προστασία ιστορικών κτιρίων.
  • Η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των ιδιαίτερων απαιτήσεων για την πυρασφάλεια των ιστορικών κτιρίων.
  • Η διάσωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων όπως η δημιουργία του ψηφιακού αντίγραφου των ιστορικών κτιρίων.
  • Η δυνατότητα εύκολης και χωρίς κόστος εφαρμογής σεναρίων βελτίωσης της πυρασφάλειας αξιοποιώντας δυναμικά τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων του κτιρίου.
  • Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων που επηρεάζουν την πυρασφάλεια αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας των ιστορικών κτιρίων σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης.
  • Δημιουργία σεναρίων αντιμετώπισης κινδύνου για την οργάνωση και εκπαίδευση του απαιτούμενου προσωπικού των κτιρίων 

Η αποτίμηση των μέτρων πυρασφάλειας στα ιστορικά κτίρια μέσω της προτεινόμενης ερευνητικής μεθοδολογίας σχεδιάζεται να είναι δυναμική και ευαίσθητη τόσο στις μεταβολές του κτιριακού μοντέλου (ΒΙΜ Model) όσο και στις μεταβολές των μετρήσιμων παραμέτρων στο εσωτερικό ή εξωτερικό του κτιρίου (ΙοΤ). Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας Θα είναι η δυνατότητα εύκολης και χωρίς κόστος εφαρμογής πολλαπλών σεναρίων βελτίωσης της πυρασφάλειας ενός ιστορικού κτιρίου. Επιπλέον, η δυνατότητα του δυναμικού μοντέλου να προσομοιώνει με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, σενάρια αντιμετώπισης κινδύνου για την οργάνωση και εκπαίδευση του προσωπικού του κτιρίου, αποτελεί ακόμα ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για την πρόληψη αλλά και για τη συντεταγμένη δράση σε περίπτωση εκδήλωσης του κινδύνου. 

Ιστοσελίδα έργου

https://bim4cult.eu/