Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Μουσείων Τόπος», με ακρωνύμιο ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ, κωδικό Τ1ΕΔΚ-01571 και κωδικό MIS 5031677 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

  • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων / Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
  • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
  • DOTSOFT A.E.

Με δεδομένο το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας, οι δυνητικές εφαρμογές διαδραστικών τεχνολογιών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ανεξάντλητες. Το προτεινόμενο έργο ‘Μουσείων Τόπος’ επιδιώκει συγκεκριμένη συμβολή σε οικισμούς και μουσεία του Αιγαίου οι οποίοι χαρακτηρίζονται από εξαιρετική βιοτεχνική-βιομηχανική παράδοση και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Οι σχετικοί οικισμοί (και τα νησιά) του Αιγαίου έχουν χαμηλή επισκεψιμότητα για μεγάλο μέρος του χρόνου, έχουν δεχτεί σοβαρές πιέσεις από την προσφυγική (Λέσβος &amp; Χίος) και οικονομική (Τήνος) κρίση, ενώ οι οικισμοί και οι επισκέπτες τους δεν είναι πάντα σε αλληλεπίδραση με τα μουσεία τους. Η διαρκής σύνδεση των μουσείων της περιφέρειας με τους οικισμούς και τα νησιά έχει σημαντικά<br />οφέλη για την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την ευρύτερη παιδεία. Το έργο αποσκοπεί στη σύνδεση των μουσείων του ΠΙΟΠ με τους οικισμούς και τα νησιά μέσα από διαδραστικά συστήματα παιχνιδοποίησης που θα αξιοποιούν τεχνολογίες φορητών τηλεφώνων και ανίχνευσης κινήσεων χρηστών και θα εστιάζουν στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της άυλης παράδοσης δεξιοτεχνίας (craftmanship) αντίστοιχα. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: (α) Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των οικισμών (μεθοδολογία και σύστημα HERMES) και σημαντικών εκθεμάτων των μουσείων με έμφαση σε 3Δ περιεχόμενο. (β) Σύνδεση των οικισμών με τα μουσεία μέσω περιηγήσεων σε επισκέπτες από εφαρμογές φορητών συσκευών που περιλαμβάνουν παιχνιδοποίηση και αφήγηση. (γ) Ανάδειξη άυλης παράδοσης δεξιοτεχνίας μέσω προσομοίωσης ψηφιακής<br />(ανα)κατασκευής με διαδραστικές εγκαταστάσεις ανίχνευσης των κινήσεων χρήστη. (δ) Διασφάλιση βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων μέσα από ανθρωποκεντρική και συμμετοχική σχεδιαστική προσέγγιση, εκτεταμένη πιλοτική λειτουργία, διάθεση δεδομένων σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, δημιουργία ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, επιστημονικές δημοσιεύσεις, πλάνο βιώσιμης εκμετάλλευσης. Με το πέρας το έργου θα αναδειχθεί το κάθε Μουσείο ως κύτταρο καινοτομίας πλήρως ενταγμένο στον Τόπο. Σημειώνεται ότι τόσο το ΠΙΟΠ όσο και το HERMES έχουν βραβευθεί με το βραβείο Europa Nostra για τη συμβολή τους στην πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης, η πρόταση έχει την υποστήριξη των Δήμων Χίου, Λέσβου και Τήνου (με επιστολές υποστήριξης).