Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο "Έξυπνα υπολογιστικά μοντέλα, αισθητήρες και πρώιμοι διαγνωστικοί δείκτες στην αυτοματοποιημένη διάγνωση ελλειμμάτων προφορικού λόγου σε παιδιά», με ακρωνύμιο SMARTSPEECH, κωδικό ΗΠ1ΑΒ-00119 και κωδικό MIS 5033088 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος »Ήπειρος» 2014-2020.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

  • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TELEGLOBAL E.E.
  • DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • Επιτροπή Ερευνών Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει και θα επεξεργάζεται δεδομένα βιοδεικτών τα οποία θα καταγράφονται από φορετούς (wearable) αισθητήρες. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα περιλαμβάνει ένα διαδραστικό λογισμικό υπό τη μορφή παιχνιδιού, σύστημα βάσης δεδομένων, σύστημα γνώσης και διαδικτυακό τόπο με την απαραίτητη σχετική πληροφορία.
Ο σκοπός του έργου είναι η μελέτη της δυνατότητας αυτοματοποιημένης διάγνωσης με τη χρήση έξυπνων υπολογιστικών μοντέλων, συστημάτων λογισμικού και αισθητήρων σε ομάδες παιδιών καθώς και τα αποτελέσματα της πιλοτικής λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό θθα πραγματοποιηθεί η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου ψηφιακού συστήματος το οποίο θα ανιχνεύει, θα ομαδοποιεί και θα διακρίνει τις ομάδες υψηλού κινδύνου νηπίων που παρουσιάζουν δυσκολίες λόγου (επικοινωνίας). Το σύστημα αναμένεται να δρα ως εργαλείο αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού πρώιμης παρέμβασης.