Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο "Έξυπνα υπολογιστικά μοντέλα, αισθητήρες και πρώιμοι διαγνωστικοί δείκτες στην αυτοματοποιημένη διάγνωση ελλειμμάτων προφορικού λόγου σε παιδιά», με ακρωνύμιο SMARTSPEECH, κωδικό ΗΠ1ΑΒ και κωδικό MIS 5033088 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

  • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TELEGLOBAL E.E.
  • DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • Επιτροπή Ερευνών Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η εύρεση βιοδεικτών για την πρόβλεψη της πιθανότητας κυτταρικών μεταλάξεων που οδηγούν σε καρκινογένεση, καθώς επίσης και κάποιων σημαντικών κλινικών χαρακτηριστικών αυτών των καρκινογενέσεων. Αυτό θα διερευνηθεί μέσω της βιοπληροφορικής ανάλυσης μεγάλου όγκου γενωμικών δεδομένων ασθενών με εγκεφαλικό όγκο και την ανάπτυξη εξελιγμένων αλγορίθμων, βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό σε μία μοναδική και αναξιοποιητική κλινική βάση δεδομένων που θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό από εξειδικευμένο εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Imperial College στο Λονδίνο.
Ο γενικός στόχος είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου προγνωστικού μηχανισμού, που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μίας απλής εξέτασης DNA του ασθενούς, θα μπορεί να δίνεται πρόβλεψη εμφάνισης καρκινικών μεταλλάξεων καθώς και της μορφής τους. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως προληπτική εξέταση σε άτομα υψηλού ρίσκου καθώς επίσης και σε υφισταμένους ασθενείς για να προβλέψει την εξέλιξη της νόσου και τη χορήγηση της βέλτιστης θεραπευτικής αγωγής.

Long: 
20.85
Lat: 
39.66