ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέσω της προμήθειας του καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποσκοπεί στη βέλτιστη εποπτεία και διαχείριση των οχημάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζεται με τα οχήματα αυτά. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι :
• Αρτιότερη χρήση του στόλου
• Άμεσος και αξιόπιστος έλεγχος της οδηγικής συμπεριφοράς
• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
• Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
• Μείωση εξόδων που προέρχονται από καύσιμα και συντηρήσεις οχημάτων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή της τηλεματικής διαχείρισης στο σύνολο του στόλου οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πολίτες, την καλύτερη αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του (συντήρηση, βλάβες, ατυχήματα, βελτιστοποίηση των διαδρομών).
Συγκεκριμένα, σε 127 οχήματα θα εγκατασταθούν τηλεματικές συσκευές και σύστημα ταυτοποίησης οδηγού μέσω αναγνώστη μαγνητικής κάρτας ή μαγνητικού κλειδιού (i-button).
Επιπρόσθετα θα εγκατασταθεί εντός του οχήματος οθόνη αφής με κατάλληλο λογισμικό η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το κέντρο εποπτείας.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία LINK Technologies A.E. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E..

Share this post