Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την προβολή των σημαντικών αξιοθέατων και την προώθηση του τουρισμού όχι μόνο μέσω των υποδομών του (φιλοξενία, εστίαση, ψυχαγωγία), αλλά και μέσω του πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει.

Το έργο αποτελείται από 3 Ενέργειες οι οποίες είναι:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 «Επέκταση του δικτύου WIFI στις περιοχές αξιοθέατων»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 «Σήμανση και τεκμηρίωση των αξιοθέατων - Δημιουργία Εφαρμογής περιήγησης και προβολής»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 «Ψηφιακή αποτύπωση σημείων υψηλής πολιτιστικής αξίας – Σύνδεση με τρίτες πλατφόρμες».
Στόχοι/οφέλη του έργου:

  • Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.
  • Ενίσχυση υποδομών μεταφορών.
  • Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.
  • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Ηπείρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0181. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69-6162.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων. Σελίδα 8 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Ενάριθ. έργου 2019ΕΠ01810032).»

Επισκευθείτε τον νέο ιστότοπο "Άρτα - Γέφυρα εποχών"