Νέο έργο της DOTSOFT Α.Ε. στο Δήμο Ρόδου

Η εταιρεία DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Ρόδου στα πλαίσια υλοποίησης
του έργου με τίτλο ««Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και
έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο».
Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας και
ανεύρεσης και καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων, µε στόχο την κάλυψη συνεχούς
ενηµέρωσης των πολιτών και επισκεπτών αναφορικά µε τα πολιτιστικά δρώµενα που
πραγµατοποιούνται ή θα πραγµατοποιηθούν στην περιοχή της Ρόδου. Επίσης, στο
αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται και η ανάπτυξη εφαρµογής τουριστικού οδηγού
πολιτισµού για την Ρόδο σε κινητές συσκευές.
Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγµατοποιηθούν και ενέργειες φωτογράφησης και
µαγνητοσκόπησης εκδηλώσεων, αγοράς δικαιωµάτων πολυµεσικού υλικού για παλαιότερες
εκδηλώσεις, καθώς και συγγραφή και µετάφραση των κειµένων της εφαρµογής.
Η διάρκεια της έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 83.945,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
Το έργο Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Share this post