Νέο έργο της DOTSOFT Α.Ε. στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων

Η εταιρεία DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ. ΥΠΟΕΡΓΟ 3
“ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ”. ΤΜΗΜΑ Β: “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ”».
Αντικείμενο του έργου είναι η διαφύλαξη, διεύρυνση, ανάδειξη, προβολή της σπάνιας
πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού πλούτου και του τουριστικού δυναμικού του τόπου
καθώς επίσης και μια ουσιαστική πολιτιστική παρέμβαση μέσω της ολοκληρωμένης
ψηφιακής αναβάθμισής αυτού, η οποία περιλαμβάνει την αξιοποίηση τεχνολογιών υψηλής
ποιότητας σε επίπεδο οπτικοακουστικού περιεχομένου, κατασκευής ψηφιακών εφαρμογών
και δημιουργίας υπηρεσιών.
Το έργο αποτελείται από 2 Ενέργειες που παρουσιάζονται ακολούθως:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 «Σήμανση και τεκμηρίωση των αξιοθέατων - Δημιουργία Εφαρμογής
περιήγησης και προβολής»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 «Ψηφιακή αποτύπωση σημείων υψηλής πολιτιστικής αξίας»
Η διάρκεια της έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 252.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ».

Share this post