Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

10 Jun

ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Η DOTSOFT ΑΕ υπέγραψε νέα σύμβαση με το Δήμο Φιλιατών για την υλοποίηση του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 106.660,00€ και περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν:

 

 • Στην υλοποίηση μίας κεντρικής πλατφόρμας “έξυπνης πόλης” μέσω της οποίας ο Δήμος θα διαχειρίζεται εφαρμογές και δεδομένα
 • Στην εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης και απομακρυσμένης διαχείρισης της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια.
 • Στην εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του στόλου του Δήμου.
 • Στην τοποθέτηση έξυπνων υδρομέτρων για τη δυνατότητα αυτόματης μέτρησης της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος.
 • Στην προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού διαχείρισης ασύρματου δικτύου (WiFi) με δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος θα είναι σε θέση να αξιοποιεί πλήρως τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας, του ύδατος αλλά και των απορριμμάτων και του μηχανισμού διαχείρισης εργοταξίων στα όρια του Δήμου.

Περισσότερα
01 Jun

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Νέα συνεργασία της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με το Δήμο Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών  «Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας», σύμφωνα με την από 18/05/2021 υπογεγραμμένη σύμβαση. Η παρούσα σύμβαση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ» και από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 128.140,00€.

 

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση:

 • Πλατφόρμας Έξυπνης πόλης για τη διασύνδεση κάθετων εφαρμογών σε ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον
 • Κεντρικού λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων
 • Διαδικτυακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με τον οδικό φωτισμό, τα απορρίμματα και το κόστος ενέργειας των αντλιοστασίων και των δημόσιων κτιρίων
 • Εφαρμογής ελέγχου πληρότητας κάδων
 • Διαδραστικής διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων που θα αφορά τόσο τις υπηρεσίες του Δήμου (μηχανικούς) όσο και τους δημότες
 • Λογισμικού για τη διαχείριση του μητρώου Υδρομέτρων του Δήμου
 • Ασύρματου δικτύου (WiFi) και εφαρμογής διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης πληροφόρησης δημοτών

Περισσότερα
26 May

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νέα συνεργασία της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ με το Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών  «Πιλοτικές δράσεις, Συνοπτική έκθεση πιλοτικών δράσεων και Κοινή έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης στο πλαίσιο του Έργου Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment “SaveSafeWater”», σύμφωνα με την από 20/05/2021 υπογεγραμμένη σύμβαση. Η παρούσα σύμβαση  συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross – Border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020” με κωδικό MIS 5031143 και από Εθνικούς Πόρους.

 

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη web-GIS εφαρμογής χαρτογράφησης ιστορικού βλαβών και μετάπτωσης δεδομένων χαρτογράφηση στην υπάρχουσα γεωχωρική βάση δεδομένων
 • Χαρτογράφηση του εξωτερικού δικτύου του ΣΥΔΛΙ
 • Οργάνωση και το Συντονισμό των Πιλοτικών Δράσεων
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλε-εποπτείας ΤΣΕ (σύστημα scada)
 • Επέκταση αυτοματισμού λειτουργίας αντλιοστασίων ΣΥΔΛΙ.

 

Με την υλοποίηση του έργου ο ΣΥΔΛΙ αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων,  στην παρακολούθηση των βλαβών στις εγκαταστάσεις του και στη χαρτογράφηση του δικτύου του.

Περισσότερα