Επέκταση της συνεργασίας της DOTSOFT με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)

Η DOTSOFT AE υπέγραψε την επέκταση κατά 50% της Σύμβασης-Πλαίσιο με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Άσυλο (European Union Agency for Asylum – EUAA) για την “παροχή υπηρεσιών συγγραφής περιεχομένου e-
Learning, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών κινούμενων εικόνων”
Ο EUAA υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του πακέτου νόμων της ΕΕ που διέπουν το άσυλο, τη διεθνή
προστασία και τις συνθήκες υποδοχής, γνωστό ως Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (Common European Asylum
System - CEAS). Ο EUAA έχει αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (European Asylum
Support Office - EASO) από τις αρχές του 2022 κι εδρεύει στη Μάλτα.
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δημιουργία/ανάπτυξη νέων
διαδικτυακών μαθημάτων και τη δημοσίευσή τους στο Σύστημα Διαχείρισης Εκμάθησης, την παραγωγή
εκπαιδευτικών κινουμένων σχεδίων και γραφικών, την εφαρμογή αλλαγών σε υφιστάμενα διαδικτυακά μαθήματα,
τη δημιουργία μεταφρασμένων διαδικτυακών μαθημάτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον εκπαιδευτικό
σχεδιασμό του e-Learning προγράμματος για ειδικούς περιεχομένου.
Κύριοι στόχοι της σύμβασης είναι η αναθεώρηση/ενημέρωση/αναβάθμιση του προγράμματος εκπαίδευσης, η
ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων και η δημιουργία μιας ισχυρής υποδομής για υπηρεσίες συγγραφής
μαθημάτων και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη μετατροπή των προσχεδίων σε σύγχρονα
μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης με ενσωμάτωση πολυμέσων.

Κοινοποίηση άρθρου