ΝΕO ΕΡΓO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ DOTSOFT Α.Ε.- PlanΟ2 I.K.E.

Η Ένωση Εταιρειών DOTSOFT ΑΕ- PlanΟ2 IKE ανέλαβε την υλοποίηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης, διάδοσης, δικτύωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»” σύμφωνα με την από 07/06/2016 υπογεγραμμένη σύμβαση. Το έργο περιλαμβάνει δύο επιμέρους πακέτα:Α). Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ, Β). Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τεχνικών διευθυντών και των διοικητών των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας όπου και ανήκει διοικητικά το νοσοκομείο, με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ.

NEW PROJECT FOR THE COMPANY UNION DOTSOFT SA - PlanO2 I.K.E.

The union of companies DOTSOFT S.A and PLANO undertook the implementation of the project entitled: 

''INSTALLATION OF SOLAR VACUUM COLLECTORS TO FULLY MEET THE NEEDS FOR HOT WATER,

SOLAR COOLING WITH ABSORPTION CHILLER AND ASSIST IN HEATING BY USING THE RESIDUAL THERMAL ENERGY'' 

(06/2016-04/2017).

Pages