Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Το καινοτόμο έργο με τίτλο «Pleione: Pleiades Internet of Everything» και ακρωνύμιο «Pleione IoE» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας έξυπνης πόλης που επιτρέπει σε αισθητήρες, έξυπνες συσκευές και πολλαπλές άλλες πηγές δεδομένων και υποσυστήματα της πόλης, να συνδεθούν μέσω μιας κοινής υποδομής, όπου τα δεδομένα συγκεντρώνονται, ομαλοποιούνται και αναλύονται. 

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ" (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0364874).

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα υλοποιεί ένα ενοποιημένο πλαίσιο διαχείρισης με συνδυαστικά μοντέλα δεδομένων πόλης, καθώς και τυποποιημένες διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API), διασφαλίζοντας εύκολη εξαγωγή και ενσωμάτωση δεδομένων, ενώ παράλληλα ενσωματώνει την απαραίτητη σημασιολογία υπηρεσιών πόλης και επιτρέπει στους παρόχους κάθετων λύσεων να αναπτύξουν νέες «ευφυείς» οριζόντιες ή κάθετες εφαρμογές αστικών υπηρεσιών για τις πόλεις.

Ακολουθώντας αυτήν την αρχιτεκτονική, υλοποιείται ένα επίπεδο διαχείρισης πληροφοριών που προέρχεται από πολλαπλές πηγές (Legacy systems, Internet of Things (IoT), διαδικτυακές εφαρμογές, ανοικτά δεδομένα, πάροχοι δεδομένων), παρέχοντας μια πλήρη αναπαράσταση της κατάστασης της πόλης, ενώ παράλληλα καταργεί τα κάθετα σιλό δεδομένων και εφαρμογών. Η οριζόντια πλατφόρμα θα λειτουργεί ως αυτοτελές εργαλείο για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση έξυπνων πόλεων. Θα είναι μια plug-and-play λύση για οργανισμούς όπως δήμοι, περιφέρειες και κρατικοί οργανισμοί που θέλουν να αναπτύξουν έξυπνη πόλη.

Πρόκειται για μια καινοτόμο παρέμβαση, όπως αποδεικνύεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Θα δημιουργηθεί μια οριζόντια προβολή της πόλης - σε πραγματικό χρόνο.
  • Θα είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων με βάση «έξυπνα δεδομένα».
  • Θα δημιουργηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μια νέα «ευφυής» υπηρεσία.
  • Επιτρέποντας στους ιδιωτικούς φορείς και τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα της πόλης, θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις τοπικές κοινότητες και την οικονομία.
  • Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει την δημοσιοποίηση «έξυπνων» δεδομένων σε ιδιωτικούς φορείς και πολίτες.
  • Η πλατφόρμα θα κατασκευαστεί με τεχνολογίες «ανοιχτού κώδικα», προκειμένου η χώρα μας να υιοθετήσει μια «ανοικτή» στρατηγική έξυπνων πόλεων, η οποία λειτουργεί ως καταλύτης για την προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας.

Η DOTSOFT συμμετέχει με την ανάπτυξη κάθετης βιομηχανικής λύσης απομακρυσμένης παρακολούθησης Ασθενών (Remote Health Care Management),  για την αποτελεσματική πρόβλεψη και παρεμβατική αντιμετώπιση περιστατικών με χρόνιες παθήσεις.